หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 11 ก.ค. 2567 - 11 ก.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 12 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-07-02 11:54:05
2นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-07-08 15:43:42
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
3นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2024-07-02 10:50:13
งานยุทธศาสตร์และแผน
4นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-07-01 13:12:04
5นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2024-07-02 11:18:12
6นางสาว วริภัทร จีนโน2024-07-08 11:20:24
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-07-02 10:12:25
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
8รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-07-05 11:37:00
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
9รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-07-01 15:08:34
10ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2024-07-02 14:23:07
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
11ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-07-02 09:23:27
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
12นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2024-07-02 09:35:18