หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2567
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 10 ก.ค. 2567 - 10 ก.ค. 2567
เวลา 09:00 - 14:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 15 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-07-02 11:55:12
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-06-28 12:13:41
3รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-07-03 15:12:09
4ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-07-04 09:00:43
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-07-02 08:37:20
6ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-07-03 15:03:28
7ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-07-03 15:22:10
8รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-07-05 11:36:09
9ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-07-08 09:35:53
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
10ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-07-03 15:11:57
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
11รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-06-24 13:16:24
12รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-06-25 13:55:45
13รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-07-03 15:11:42
14ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-07-04 09:00:54
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
15ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-06-26 10:41:51