หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic skill-Mango canvas"
รายละเอียด

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนใช้โปรแกรม Mango Canvas เป็นเครื่องมือในการส่งมอบการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งโปรแกรม Mango Canvas มีระบบประเมินที่หลากหลาย และมีส่วนวิเคราะห์ข้อมูลในหลายส่วนหรือ Analytics ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการสอนนั้น
ในการนี้เพื่อให้คณาจารย์และผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Mango Canvas ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะจัดให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic skill-Mango canvas ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ต่อไป

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 18 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
เวลา 08:30 - 12:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic skill-Mango canvas" จำนวนผู้ลงทะเบียน 4 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2024-06-17 16:19:06
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
2ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ2024-06-14 14:56:18
3ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-06-17 16:40:25
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
4ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2024-06-17 13:12:20