หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ สัมมนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 5 มิ.ย. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 34 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-05-31 09:54:06
2นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2024-05-31 09:54:16
3นาย เอกรัตน์ คงยอด2024-05-31 09:54:24
4นาย สมโภชน์ อริยจักร์2024-05-31 09:54:34
5นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2024-05-31 09:54:42
6นาย อติพัชร ไชยชมภู2024-05-31 09:54:50
7นาย นพดล ณ เชียงใหม่2024-05-31 09:54:56
8นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2024-05-31 09:55:03
9นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2024-05-31 09:55:09
10นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2024-05-31 09:55:15
11นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2024-05-31 09:55:20
12นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2024-05-31 09:55:27
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2024-05-28 08:07:14
14ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-05-29 15:14:58
15ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-05-29 15:54:05
16รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-05-29 15:54:49
17ผศ. พรสุข ชัยสุข2024-05-31 09:55:58
18นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2024-05-31 15:14:57
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
19ผศ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์2024-05-30 15:40:31
20ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-05-31 09:55:41
21ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ2024-05-31 13:29:25
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
22อ.ดร. นิลุบล ชลสวัสดิ์2024-05-29 14:04:45
23อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ2024-05-29 14:26:03
24อ.ดร. อรพรรณ ประดิษฐ์2024-05-29 14:26:59
25อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล2024-05-29 14:48:38
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
26ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2024-05-29 11:27:50
27ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2024-05-29 13:22:56
28รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-05-29 15:46:27
29ผศ.ดร. ทฤษฎี คำหล่อ2024-05-30 19:07:52
30อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2024-05-31 16:11:07
หน่วยงานอื่นๆ
31นางสาว พิชญธิดา สุวรรณ2024-05-31 09:52:14
32นาย กิตติพงษ์ รักไทย2024-05-31 09:52:55
33นาย กัมพล ใหม่จันทร์ดี2024-05-31 09:53:16
34นาย ภานุพงศ์ จินดาพล2024-05-31 09:53:29