หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2567
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 4 มิ.ย. 2567 - 4 มิ.ย. 2567
เวลา 09:00 - 14:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 16 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-05-29 16:30:35
2นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2024-05-30 11:06:03
3นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก2024-05-30 11:06:09
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
4ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2024-05-28 08:02:09
5ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-05-28 17:59:08
6ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-05-31 09:37:26
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
7รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-05-28 09:30:03
8รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-05-30 14:58:51
9ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-05-31 09:26:30
10ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-05-31 09:26:54
11ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-05-31 10:03:40
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
12รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-05-27 08:28:54
13รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-05-27 09:42:08
14ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-05-31 09:27:15
15รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-05-31 09:28:28
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
16ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-05-29 11:10:09