กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 3 มิ.ย. 2567 เวลา 16.30 น.

หัวข้อ การประชุมฝึกงานกระบวนวิชา 400290 (โครงการฝึกงานเกษตรครบวงจร)
รายละเอียด
ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
เวลา 09:30 - 12:00 น.
กรุณาลงชื่อ *

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมฝึกงานกระบวนวิชา 400290 (โครงการฝึกงานเกษตรครบวงจร) จำนวนผู้ลงทะเบียน 19 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-05-14 13:37:35
2นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2024-05-14 13:37:42
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3ดร. สิริญา คัมภิโร2024-05-27 13:29:56
4รศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล2024-05-27 13:37:38
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-05-14 13:37:22
6นางรำจวน กิจค้า2024-05-14 14:52:45
7ศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี2024-05-14 16:22:23
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
8ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2024-05-14 18:11:01
9อ.ดร. นิลุบล ชลสวัสดิ์2024-05-29 14:01:18
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
10นาย วรากรณ์ ใจยา2024-05-21 14:45:12
11ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2024-05-21 14:45:18
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
12อ.ดร. ณัฐพล คงดี2024-05-21 23:55:30
13นางสาว วิริยา แสนจันทอง2024-05-29 14:43:55
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
14ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2024-05-21 14:42:23
15นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์2024-05-21 14:42:33
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
16นาย วิธวัช ศรีสมุดคำ2024-05-23 10:08:11
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
17นาย กฤช เขตอนันต์2024-05-24 09:08:50
18นางสาว นาตยา ใจปัญญา2024-05-30 08:52:46
หน่วยงานอื่นๆ
19ดร.สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ2024-05-21 14:45:15