หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2567 (วาระพิเศษ)
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 28 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2567 (วาระพิเศษ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 13 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-05-14 09:19:50
2ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-05-14 11:29:32
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
3ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-05-14 08:46:29
4รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-05-14 09:18:31
5ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-05-14 09:24:10
6รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-05-17 11:06:05
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
7ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-05-14 08:45:58
8ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2024-05-23 08:22:54
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
9รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-05-13 12:10:53
10ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-05-14 08:45:46
11รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-05-14 08:57:24
12รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-05-14 09:10:42
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
13ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-05-13 17:12:29