หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2567 (วาระพิเศษ)
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 23 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2567 (วาระพิเศษ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 19 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
1นาง อังคณา กีไสย์2024-05-13 09:50:59
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-05-13 10:22:00
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
3นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2024-05-13 10:29:39
งานยุทธศาสตร์และแผน
4นางสาว วริภัทร จีนโน2024-05-21 16:17:56
5นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-05-21 16:18:02
6นางสาว อุสนา ก๋าทอง2024-05-21 16:18:09
7นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก2024-05-21 16:18:14
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
8รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-05-14 09:19:31
9ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-05-14 11:29:05
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
10ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-05-09 16:46:31
11รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-05-13 09:22:06
12ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-05-14 07:49:53
13ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-05-14 09:23:37
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
14ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-05-14 08:44:02
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
15รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-05-09 16:07:15
16รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-05-13 10:58:54
17ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-05-14 08:43:39
18รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-05-14 09:10:15
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
19ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-05-13 17:12:48