หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx300 ครั้งที่ 2
รายละเอียด

การประชุมหารือ ระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยง (รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย) และทีมผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 14 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567
เวลา 09:30 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx300 ครั้งที่ 2 จำนวนผู้ลงทะเบียน 23 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-05-07 12:46:59
2นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2024-05-07 12:49:09
3นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2024-05-07 12:49:42
4นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2024-05-07 13:19:45
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-04-30 09:04:35
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
6นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2024-04-24 14:51:26
งานยุทธศาสตร์และแผน
7นางสาว วริภัทร จีนโน2024-05-01 11:27:06
8นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก2024-05-01 11:27:12
9นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-05-03 09:52:24
10นางสาว อุสนา ก๋าทอง2024-05-03 09:52:30
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
11ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-04-29 15:30:20
12ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-04-30 09:04:43
13รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-05-09 10:01:35
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
14ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-04-30 09:04:49
15ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-05-07 15:12:40
16รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-05-09 10:38:37
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
17ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2024-04-25 16:08:35
18ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-05-09 10:02:02
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
19รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-04-25 10:01:00
20ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-04-30 09:05:07
21รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-05-09 10:00:46
22รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-05-09 10:01:25
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
23นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2024-04-30 16:46:38