หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการอบรม เรื่อง AI อนาคตแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด

กำหนดการ

13:00 – 16:00 น.     เริ่มการอบรม เรื่อง Generative AI เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล

  • GenAI-ChatGPT

  • Generative AI คืออะไร

  • ประเภทของ Generative AI ในการสร้าง Text, image, Song, Video

  • Prompt คืออะไร / คุยอย่างไรให้เข้าใจกัน

  • ChatGPT, Claude, Bing Copilot, Google Gemini

  • ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีประเมิน

  • การสร้างแผนงาน การวางแผนกลยุทธ์ ฯลฯ

โดยวิทยากร : ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์ รักษาการ หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล / หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

16:00 – 16:30 น.     ช่วงถาม - ตอบ

ห้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM (Meeting ID : 518 004 7643)
วันที่ 27 เม.ย. 2567 - 27 เม.ย. 2567
เวลา 13:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง AI อนาคตแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนผู้ลงทะเบียน 75 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2024-04-22 14:48:26
2นางาสาว ยุวสตรี บุญอินทร์2024-04-22 14:48:38
3นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2024-04-23 08:40:47
4นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2024-04-23 08:40:55
5นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-04-23 15:17:06
6นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก2024-04-25 14:43:41
7นาง อัญชลี นากา2024-04-26 09:13:39
8นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2024-04-26 09:13:46
9นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-04-26 14:14:11
10นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2024-04-26 14:14:26
11นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2024-04-26 14:15:31
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
12นาย ทินกร ใจมา2024-04-25 11:44:54
13นาง วรางคณา กันทะลา2024-04-27 09:07:13
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
14นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2024-04-25 11:45:04
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
15นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2024-04-27 10:39:17
งานยุทธศาสตร์และแผน
16นางสาว วริภัทร จีนโน2024-04-27 10:47:03
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
17ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2024-04-22 17:04:55
18นางสาว วิจิตรา สายปัญญา2024-04-24 08:59:33
19ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-04-24 10:35:45
20นางสาว รังสิมา แปงปัน2024-04-24 14:42:24
21ดร. สิริญา คัมภิโร2024-04-24 14:42:31
22ผศ. พรสุข ชัยสุข2024-04-25 23:52:47
23ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์2024-04-26 09:26:22
24รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง2024-04-26 14:30:06
25นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2024-04-26 15:44:58
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
26ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2024-04-22 14:54:26
27อ.ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์2024-04-22 21:47:29
28รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-04-23 08:29:11
29ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-04-23 08:41:33
30ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-04-23 13:16:55
31อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2024-04-23 17:07:12
32นาย กมล ทิพโชติ2024-04-24 09:10:58
33รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-04-24 10:55:00
34นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์2024-04-24 11:09:18
35ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ2024-04-24 11:26:56
36รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์2024-04-24 16:54:40
37อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร2024-04-26 09:24:32
38ผศ.ดร. วีณัน บัณฑิตย์2024-04-26 09:27:52
39อ. จามจุรี โสตถิกุล2024-04-26 09:44:58
40ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย2024-04-26 16:43:50
41ผศ. เอกชัย ใยพิมล2024-04-27 09:02:42
42ศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย2024-04-27 11:38:12
43ผศ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์2024-04-27 11:43:53
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
44อ.ดร. นิลุบล ชลสวัสดิ์2024-04-22 14:43:04
45นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2024-04-22 14:48:11
46อ.ดร. อรพรรณ ประดิษฐ์2024-04-22 15:09:40
47อ.ดร. ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง2024-04-22 22:36:27
48ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2024-04-24 10:37:32
49รศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล2024-04-24 10:46:56
50สุรีย์พร ศรีงาม2024-04-24 20:15:40
51ผศ.ดร. ประทานทิพย์ กระมล2024-04-26 08:35:21
52ผศ.ดร. สุกิจ กันจินะ2024-04-26 10:10:52
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
53รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-04-22 14:55:12
54อ.ดร. อรณี ศรีนวล2024-04-22 15:59:37
55ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2024-04-23 09:34:46
56ชนิดาภา แก่นมณี2024-04-23 17:20:26
57ภัชรีย์ ศรีนวล2024-04-24 11:02:22
58รศ.ดร. Hien Van Doan2024-04-24 12:09:42
59สังวาลย์ ตุ้ยศรี2024-04-25 14:00:07
60ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2024-04-26 09:29:19
61ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ แซ่ห่าง2024-04-26 16:21:02
62นาย อภิชาติ ศรีภัย2024-04-26 17:36:45
63อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2024-04-27 10:09:24
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
64นางสาว วิริยา แสนจันทอง2024-04-22 15:56:04
65อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2024-04-24 07:31:19
66นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2024-04-25 14:05:07
67ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-04-25 18:37:30
68อ.ดร. ณัฐพล คงดี2024-04-25 23:46:24
69อ.ดร. นิพนธ์ มาวัน2024-04-26 15:25:46
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
70นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์2024-04-24 08:47:32
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
71นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2024-04-22 20:43:51
72นางสาวปนัดดา ไชยศักดิ์2024-04-26 14:49:17
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
73นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ2024-04-22 16:01:42
74นาย พงศ์ หลวงมูล2024-04-24 10:36:37
75นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก2024-04-26 13:46:11