หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพาอารักษ์ประจำพระพุทธแสนญาติ
รายละเอียด

กำหนดการ

06:45 น.     อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณหอพระพุทธแสนญาติ

07:00 น.     พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล 

07:09 น.     ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล

                 พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพาอารักษ์ และถวายเครื่องเซ่นสังเวย

08:00 น.     เสร็จพิธี

ห้อง หอพระพุทธแสนญาติ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 พ.ค. 2567 - 7 เม.ย. 2567
เวลา 07:00 - 08:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพาอารักษ์ประจำพระพุทธแสนญาติ จำนวนผู้ลงทะเบียน 51 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-04-25 15:51:59
2นาง วนิดา วงศ์พยอม2024-04-25 15:55:19
3นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2024-04-25 15:55:25
4นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก2024-04-25 15:55:32
5นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-04-25 15:56:13
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
6นาง อังคณา กีไสย์2024-04-30 09:45:33
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-04-29 15:15:29
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
8ศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย2024-04-24 09:36:51
9รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-05-01 08:33:51
10รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-05-01 09:14:47
11ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-05-01 16:02:39
12ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-05-02 18:16:09
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
13ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-05-02 13:00:22
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
14รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-04-25 10:06:09
15รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-05-01 09:11:12
16ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-05-02 18:28:18
17รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-05-02 18:31:29
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
18นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2024-04-29 14:23:12
19นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2024-04-29 14:23:48
20นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2024-04-29 14:24:35
21นางสาว พิกุล มูลนิลตา2024-04-29 14:24:50
22นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2024-04-29 14:25:10
23นาง ศรีแพร ใจบาล2024-04-29 14:25:31
24นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์2024-04-29 14:25:47
25นางสาว มัลลิกา วงษ์สุวรรณ2024-04-29 14:25:59
26บุนนาค คำใจ2024-04-29 14:26:34
27นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์2024-04-29 14:27:32
28นาย นเรศ ปินตาเลิศ2024-04-29 14:30:26
29นางสาว นาตยา ใจปัญญา2024-04-29 14:35:51
30นาย ฐากูร ปัญญาใส2024-04-30 15:29:23
หน่วยงานอื่นๆ
31ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย2024-04-24 09:37:31
32ดร.สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ2024-04-24 09:38:26
33น.ส.ศิราณี ธรรมเทศน์2024-04-24 09:39:03
34นางรัชนีวรรณ วราภรณ์2024-04-24 09:39:50
35นายรัฐพันธ์ สุยะวงศ์2024-04-24 09:40:16
36ผศ.ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ2024-04-25 15:51:48
37นางสาวปิยะนุช สวัสดี2024-04-25 10:15:30
38ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี2024-04-29 09:51:28
39นายอมรฤทธิ์ อินต๊ะ2024-04-29 09:51:50
40นางสาวนิภาพร ถาชื่น2024-04-29 09:52:05
41ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์2024-04-29 13:56:34
42นางสาวมนัสนันท์ เกียรติสิน2024-04-30 15:31:48
43นางสาวสุมิตรา มูลรัตน์2024-04-30 15:33:02
44นายอินทนา ณ เชียงใหม่2024-04-30 15:49:05
45นาย พศิน อัคเดชธนโชติ2024-05-02 10:55:15
46นาย สมทบ พาจรทิศ2024-05-02 13:12:26
47นาย สราวุฒิ ไชยนิน2024-05-02 13:12:47
48ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล2024-05-02 15:01:53
49นาย วรกร สุพร2024-05-02 16:03:38
50รศ.ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล2024-05-02 17:10:35
51นาย ฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ 2024-05-02 19:46:22