หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 (วาระพิเศษ)
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 30 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
เวลา 13:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 (วาระพิเศษ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 14 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-04-17 14:08:39
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-04-25 15:17:32
3รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-04-25 15:55:08
4ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-04-27 13:00:56
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-04-17 13:32:26
6รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-04-18 12:19:39
7ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-04-25 14:29:42
8ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-04-25 15:10:26
9ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-04-25 15:16:53
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
10รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2024-04-17 13:34:18
11ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-04-25 15:17:14
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
12รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-04-17 14:39:49
13รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-04-18 09:52:56
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
14ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-04-26 16:55:01