หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2567
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 1 พ.ค. 2567 - 1 พ.ค. 2567
เวลา 09:00 - 14:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 12 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-04-29 15:05:32
2ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-04-30 08:08:48
3รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-04-30 08:09:02
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-04-30 08:06:42
5ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-04-30 08:07:07
6รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-04-30 08:30:03
7ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-04-30 09:51:04
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
8รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-04-10 11:41:43
9รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-04-18 10:50:19
10ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-04-30 08:06:57
11รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-04-30 08:29:42
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
12ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-04-11 10:15:09