หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 11 เม.ย. 2567 - 11 เม.ย. 2567
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 จำนวนผู้ลงทะเบียน 10 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2024-04-05 13:45:37
2นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-04-09 16:52:46
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
3นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2024-04-05 09:00:23
งานยุทธศาสตร์และแผน
4นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-04-02 10:10:36
5นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2024-04-04 11:14:19
6นางสาว วริภัทร จีนโน2024-04-05 09:19:24
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-04-02 21:03:18
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
8รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-04-02 12:18:24
9ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2024-04-04 16:26:25
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
10ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-04-04 09:53:05