หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียด

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสาขาวิชาอันทำให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานและเป็นกำลังในการขับเคลื่อนคณะเกษตรศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จต่อไป ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ  เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้

08.00 น.             ผู้สัมมนาพร้อมกัน ณ จุดจอดรถยนต์หน้าอาคารเรียนเดิม
08.00-08.30 น.   เดินทางไปสถานที่สัมมนา ณ  เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.15-09.30 น.   กล่าวเปิดโครงการ
                           โดย ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดนโยบายสู่                                การปฏิบัติเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนงานร่วมกัน 
                            ด้านการศึกษาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” 
09.30-10.30 น.  Upskill for Work : เทคนิคการดูแลนักศึกษาอย่างมืออาชีพ (ความเข้าใจเกี่ยวกับ                            จิตวิทยา/สุขภาพจิต/ภาวะเครียด/ซึมเศร้า และแนวทางในการ 
                         ดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
                         โดย....คุณพิชญธิดา สุวรรณ นักจิตวิทยาคลินิก งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและ                                                                        แนะแนว
                         ดำเนินการโดย คุณเอกรัตน์ คงยอด
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.10 น.  แนะนำการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของงานบริการการศึกษา 
                        โดย.......คุณศักดิ์ชัย พิรักษ์
11.10-12.00 น. ระดมแนวคิด “มุมมองบุคลากรสนับสนุนงานการศึกษา VS การฝึกงานยุคใหม่”
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.00-13.30 น. Ice-breaker Activities
13.30-14.30 น. ร่วมกันทำ Student Journey Map   
                        กลุ่มที่ 1)  Student Journey Map  บัณฑิตศึกษา
                        กลุ่มที่ 2)  Student Journey Map  วิชาการ (ดูงาน ฝึกงาน สหกิจ)
                        กลุ่มที่ 3)  Student Journey Map  งานพัฒนานักศึกษา (ปฐมนิเทศ ปัจฉิม 
                                                                           ออกค่าย  กิจกรรมชมรม ธุรกิจจำลอง)
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.   (1) วิเคราะห์ Student Journey Map (ดูความซ้ำซ้อนของกิจกรรม ดูกิจกรรมที่สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขากับส่วนกลาง ออกแบบกิจกรรมที่เน้นด้านความเป็นเกษตร มช. ความเป็น Smart Agriculture เพื่อนำไปสอดแทรกในการทำกิจกรรมต่างๆ)

  (2) จัดทำ Student Journey Map, Skillset ในแต่ละชั้นปี
  (3) จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้/ข้อมูลสำคัญในการตอบ  KPI

16.00-16.30 น. สรุปผลการจัดสัมมนา โดย ผู้บริหารและบุคลากร งานบริการการศึกษาและพัฒนา                           คุณภาพนักศึกษา
16.30-19.00 น กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ “Idea Day”
19.00-19.30 น. ผู้บริหารและบุคลากร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เดินทาง                             กลับโดยสวัสดิภาพ

ห้อง เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 พ.ค. 2567 - 3 พ.ค. 2567
เวลา 08:00 - 20:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวนผู้ลงทะเบียน 32 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2024-03-28 11:32:33
2นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-03-28 16:04:47
3นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2024-04-01 10:08:37
4นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2024-04-01 10:08:40
5นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2024-04-01 10:16:04
6นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2024-04-01 10:18:30
7นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2024-04-01 11:55:29
8นาย สมโภชน์ อริยจักร์2024-04-03 11:42:38
9นาย เอกรัตน์ คงยอด2024-04-03 11:43:04
10นาย อติพัชร ไชยชมภู2024-04-03 11:43:22
11นาย นพดล ณ เชียงใหม่2024-04-03 11:43:32
12นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2024-04-03 11:43:58
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-03-28 16:07:04
14นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2024-03-29 13:48:26
15นางสาว ภูษิตา จันทิมา2024-03-29 13:48:46
16นาง ปทิตตา กันต์กวี2024-03-29 13:48:54
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
17นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2024-03-28 12:11:02
18ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-03-28 16:35:55
19นางสาว วรินท์ฑิษา คำแก่น2024-03-29 08:25:43
20นาง ศุทธินี เตชะ2024-04-01 13:35:00
21นาย อาทิตย์ กันจินะ2024-04-01 13:38:18
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
22นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2024-04-01 10:07:01
23นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2024-04-01 10:07:13
24นาง รสสุคนธ์ ปินตา2024-04-01 10:07:20
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
25นาย วรากรณ์ ใจยา2024-03-29 11:35:32
26นาง วัลภา วรายุ2024-04-01 09:02:06
27ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-04-03 11:48:00
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
28นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2024-03-28 12:17:19
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
29นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2024-04-01 10:12:27
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
30นางสาว นาตยา ใจปัญญา2024-03-28 16:26:44
31นาย นเรศ ปินตาเลิศ2024-04-01 10:08:04
32นาย กฤช เขตอนันต์2024-04-01 10:35:43