หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร” แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด

โครงการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร”
แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567  เวลา 08:30 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

08:30 - 08:45 น.         ลงทะเบียน
08:45 – 09:00 น.        กล่าวเปิดการโครงการฯ และชี้แจงที่มา / ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน (CMU-OIT)
                               โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
09:00 – 12.00 น.        บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายใน
                               องค์กร”

                               - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ CMU-OIT ปี 2567
                               - การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในส่วนงาน
                               - การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบในส่วนงาน
                               - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                               โดยวิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร คณะทำงานขับ
                               เคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัย   
                               เชียงใหม่

12:00 น.                    ปิดโครงการฯ
                                - ถ่ายรูปร่วมกัน (ทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต)

 

หมายเหตุ:

* อาหารว่างบริการในห้องประชุม

** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 3 เม.ย. 2567 - 3 เม.ย. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร” แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 90 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-03-26 22:18:15
2เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก2024-03-27 15:44:26
3นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2024-03-27 15:44:53
4นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2024-03-27 15:45:13
5นาง อัญชลี นากา2024-03-27 15:45:26
6นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2024-03-27 15:45:39
7นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2024-03-27 15:45:52
8นาง วนิดา วงศ์พยอม2024-03-27 15:46:04
9นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2024-04-01 11:41:52
10นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2024-04-01 11:42:17
11นางสาวยุวสตรี บุญอินทร์2024-04-01 11:42:45
12นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2024-04-01 11:42:55
13นาง นารินทร์ วงศ์มูล2024-04-01 11:43:06
14นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-04-01 11:43:14
15นาย ไพบูลย์ ใบแสง2024-04-01 11:43:24
16นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2024-04-01 11:43:33
17นาย สัชฌุกร กันทะนัน2024-04-01 11:43:44
18นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2024-04-01 11:43:50
19นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2024-04-01 11:43:57
20นาย อินทร ผางแดง2024-04-01 11:44:04
21นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2024-04-01 11:44:11
22นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า2024-04-01 11:44:29
23นายณัฐกร เมืองจัน2024-04-01 11:44:40
24นายพัทธนันท์ วงษ์สุวรรณ2024-04-01 11:44:49
25นายกอบศักดิ์ เบี้ยผ่า2024-04-01 11:45:06
26นายชยุต ปัญสุวรรณ์2024-04-01 11:45:17
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
27นาง อังคณา กีไสย์2024-04-01 14:26:16
28นางสาว สุภนิช โตทอง2024-04-01 14:26:26
29นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2024-04-01 14:26:41
30นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2024-04-01 14:26:49
31นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ2024-04-01 14:27:01
32นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2024-04-01 14:27:20
33นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2024-04-01 14:27:31
34นาง วรางคณา กันทะลา2024-04-01 14:27:39
35นาย ทินกร ใจมา2024-04-01 14:27:53
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
36นาย สมโภชน์ อริยจักร์2024-03-27 15:32:11
37นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์2024-03-27 16:10:43
38นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2024-03-27 16:13:56
39นาย เอกรัตน์ คงยอด2024-04-01 13:45:55
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
40นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2024-03-27 16:35:19
41นางสาว สิริญา ผ่องใส2024-03-27 16:35:26
42นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2024-03-27 16:35:54
43นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก2024-03-27 16:36:00
44นาย ทวี จันทรมูล2024-03-27 16:36:05
45นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2024-04-01 08:55:29
46นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2024-04-01 08:55:34
47นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2024-04-01 08:55:40
48นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2024-04-01 08:55:53
49นางสาว สิทธิพร เสนางาม2024-04-01 08:56:01
งานยุทธศาสตร์และแผน
50นาย วิทยา บรรทึก2024-03-28 09:27:36
51นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2024-03-28 09:27:38
52นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2024-03-28 09:27:39
53นาย พีรภพ สมภมิตร2024-03-28 09:56:46
54นางสาว วริภัทร จีนโน2024-04-02 13:10:42
55นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก2024-04-02 16:29:19
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
56ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-03-27 15:59:42
57ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-03-28 11:58:51
58นางสาว วิจิตรา สายปัญญา2024-04-02 13:05:15
59ผศ. พรสุข ชัยสุข2024-04-02 10:11:09
60รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-04-02 09:42:18
61ดร. สิริญา คัมภิโร2024-03-29 08:38:09
62นางสาว รังสิมา แปงปัน2024-03-29 08:38:18
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
63รศ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล2024-04-02 10:10:29
64รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-04-02 09:58:30
65นาง ศุทธินี เตชะ2024-04-02 09:45:38
66ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2024-04-02 09:38:18
67ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-04-01 11:52:36
68รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-04-01 11:54:07
69อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร2024-04-01 12:08:44
70นางสาว ไพลิน บุณณสิริ2024-04-01 12:50:34
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
71อ.ดร. อรพรรณ ประดิษฐ์2024-03-27 15:45:27
72อ.ดร. นิลุบล ชลสวัสดิ์2024-03-27 15:53:04
73นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2024-03-27 15:53:48
74นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2024-03-27 16:15:55
75นาง รสสุคนธ์ ปินตา2024-03-27 16:16:03
76นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2024-03-27 16:16:11
77นาย สุรชาติ มุนินทร์2024-03-27 16:17:42
78นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2024-03-27 16:22:42
79รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2024-03-28 09:02:34
80รศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล2024-03-28 09:03:36
81รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร2024-03-28 10:30:05
82อ.ดร. ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง2024-04-01 11:52:18
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
83รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-03-27 15:52:25
84ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2024-03-28 10:59:59
85นาง วัลภา วรายุ2024-04-02 09:46:04
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
86นางสาว วิริยา แสนจันทอง2024-03-27 16:20:25
87นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2024-04-01 11:52:26
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
88นางสาว พิกุล มูลนิลตา2024-03-29 09:49:08
89นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2024-03-29 09:49:25
90นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2024-04-01 10:55:39