หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 (วาระพิเศษ)
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 6 มี.ค. 2567 - 6 มี.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 (วาระพิเศษ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 29 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-03-05 17:09:07
2นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-03-05 17:09:35
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
3นาง อังคณา กีไสย์2024-03-05 17:09:29
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
4นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-03-05 17:09:17
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
5นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2024-03-05 17:09:23
งานยุทธศาสตร์และแผน
6นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2024-03-05 17:09:42
7นางสาว วริภัทร จีนโน2024-03-05 17:10:04
8นางสาว อุสนา ก๋าทอง2024-03-05 17:10:10
9นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-03-05 17:37:13
10นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก2024-03-05 17:37:21
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
11รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-03-04 10:30:33
12ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-03-04 10:30:54
13ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-03-05 11:29:02
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
14ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-03-01 14:43:26
15ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-03-04 10:30:08
16รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-03-04 10:47:09
17รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-03-05 17:37:45
18ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-03-05 17:39:26
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
19ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-03-05 17:38:21
20ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์2024-03-05 17:38:31
21ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2024-03-05 17:38:37
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
22รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-03-01 09:18:43
23รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-03-04 08:37:30
24ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-03-04 10:16:08
25รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-03-05 17:38:02
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
26ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-03-01 17:58:57
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
27ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2024-03-05 17:12:12
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
28นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2024-03-01 09:02:12
สำนักงานคณะ
29นางสาว วิไลพร ธรรมตา2024-03-05 17:07:39