หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ นำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 6 มี.ค. 2567 - 6 มี.ค. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม นำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290 จำนวนผู้ลงทะเบียน 18 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-02-13 11:11:34
2นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2024-02-13 11:11:41
3นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2024-02-13 11:11:48
4นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2024-02-13 11:11:55
5นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2024-02-13 11:12:10
6นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2024-02-13 11:12:17
7นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2024-02-13 11:12:23
8นาย สมโภชน์ อริยจักร์2024-02-13 11:12:43
9นาย เอกรัตน์ คงยอด2024-02-13 11:12:51
10นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2024-02-13 11:12:59
11นาย อติพัชร ไชยชมภู2024-02-13 11:13:09
12นาย นพดล ณ เชียงใหม่2024-02-13 11:13:18
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
13ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย2024-02-12 11:02:42
14ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-02-13 11:11:19
15รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-02-23 09:37:52
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
16ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2024-02-28 11:09:11
17ผศ.ดร. ประทานทิพย์ กระมล2024-02-28 15:57:03
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
18นางสาว วิริยา แสนจันทอง2024-02-29 15:42:07