หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการอบรมการใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP system) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ
รายละเอียด

กำหนดการ โครงการอบรมการใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

    (CMU IDP system) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ

          ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 – 16:30 น.

 ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC Corner) ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

08:30 – 09:15 น.      ลงทะเบียน

09:15 – 09:30 น.      กล่าวเปิดโครงการอบรมโดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09:30 – 11:00 น.      ชี้แจงแนวทางการปรับใช้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU                                            Proactive IDP)  โดยวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มช.
                                คุณเมธิญา สิโรรส (หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน)

11:00 -12:00 น.       ชี้แจงการใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP system)"
                               โดยวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มช. คุณเมธิญา สิโรรส

                               (หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน)

12:00 – 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน       

13:00 – 16:00 น.     Workshop "ใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP                                           system)" โดยทีมวิทยากร HRD CMU

16:00 – 16:30 น.     ช่วงถาม – ตอบ

หมายเหตุ

1.

เนื่องจากห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC Corner) มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนจำกัด (30 เครื่อง) จึงขอให้ท่านที่มี โน้ตบุ๊ค/ไอแพด/แท็บเล็ต ให้นำไปในวันอบรมด้วย

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

3. อาหารว่างบริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC Corner) ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 16 ก.พ. 2567 - 16 ก.พ. 2567
เวลา 08:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมการใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP system) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวนผู้ลงทะเบียน 58 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2024-02-09 10:17:29
2นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2024-02-09 10:17:37
3นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2024-02-09 10:17:46
4นาง อัญชลี นากา2024-02-09 10:19:03
5นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2024-02-09 10:19:12
6นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก2024-02-09 10:19:17
7นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2024-02-09 10:20:38
8นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2024-02-09 10:20:44
9นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-02-09 10:20:53
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
10นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ2024-02-13 11:04:33
11นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2024-02-13 11:04:42
12นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2024-02-13 11:04:52
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
13นาย สมโภชน์ อริยจักร์2024-02-09 14:21:08
14นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-02-09 10:15:55
15นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2024-02-09 14:22:47
16นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2024-02-09 14:41:03
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
17นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2024-02-06 15:42:14
18นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2024-02-06 15:42:24
19นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2024-02-06 15:43:05
20นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2024-02-07 15:58:30
งานยุทธศาสตร์และแผน
21นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-02-07 17:16:45
22นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2024-02-07 13:41:22
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
23ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-02-07 15:59:30
24นางสาว ภูษิตา จันทิมา2024-02-07 15:59:55
25นาง ปทิตตา กันต์กวี2024-02-07 16:00:07
26นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2024-02-07 16:00:16
27ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2024-02-12 17:27:48
28ดร. สิริญา คัมภิโร2024-02-15 14:57:49
29นางสาว ฐิติมา วงษ์วาน2024-02-15 14:58:01
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
30นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2024-02-08 10:24:49
31นางสาว นันท์ชพร อุดมศรี2024-02-08 10:25:10
32นาย กมล ทิพโชติ2024-02-08 10:44:36
33นางสาว วรินท์ฑิษา คำแก่น2024-02-08 13:25:54
34ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-02-09 10:01:06
35อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล2024-02-09 10:01:22
36รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-02-09 10:15:38
37ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-02-09 10:16:27
38ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์2024-02-09 10:17:21
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
39ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์2024-02-09 10:10:06
40ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2024-02-09 10:15:46
41รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2024-02-09 10:16:08
42นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2024-02-12 10:05:38
43นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2024-02-12 10:07:50
44นาง รสสุคนธ์ ปินตา2024-02-12 10:08:00
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
45นาย วรากรณ์ ใจยา2024-02-07 08:36:47
46ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-02-09 10:10:16
47รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-02-09 10:16:17
48รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-02-09 10:16:48
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
49ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-02-07 14:53:19
50นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2024-02-07 14:53:32
51นางสาว วิริยา แสนจันทอง2024-02-08 12:51:12
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
52นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2024-02-12 16:10:08
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
53นางสาว วิรัญญา อิศรี2024-02-13 14:29:19
54นางสาวอัณณ์รภัส อุดมศิริมาศ2024-02-13 14:29:47
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
55นางสาว นาตยา ใจปัญญา2024-02-08 15:13:33
56นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์2024-02-08 16:35:46
57นาย สุวิทย์ บุญเรือง2024-02-15 15:39:37
58นาง ศรีแพร ใจบาล2024-02-15 15:00:13