หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 (วาระพิเศษ)
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 12 ก.พ. 2567 - 12 ก.พ. 2567
เวลา 09:30 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 (วาระพิเศษ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 19 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-02-09 11:23:39
งานยุทธศาสตร์และแผน
2นางสาว วริภัทร จีนโน2024-02-08 10:53:51
3นางสาว อุสนา ก๋าทอง2024-02-08 10:53:57
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
4ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2024-02-04 18:51:31
5รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-02-07 09:37:03
6ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-02-07 09:38:28
7ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-02-07 11:09:43
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
8รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-02-06 11:14:45
9ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-02-06 11:15:00
10รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-02-06 13:00:05
11ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2024-02-09 16:15:40
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
12ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-02-07 10:35:05
13ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์2024-02-09 16:26:40
14ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2024-02-09 16:26:49
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
15รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-02-05 15:18:52
16รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-02-05 15:23:06
17ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-02-06 11:15:22
18รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-02-06 13:51:10
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
19ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2024-02-01 15:11:47