หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ”
รายละเอียด

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

08:30 – 08:45 น.             ลงทะเบียน

08:45 – 09:00 น.             กล่าวเปิดการฝึกอบรมโดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09:00 – 12:00 น.             บรรยาย เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ”

                                     วิทยากร : รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

                                                   (นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา)

หมายเหตุ : อาหารว่างบริการในห้องประชุม

 

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 ก.พ. 2567 - 15 ก.พ. 2567
เวลา 08:30 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” จำนวนผู้ลงทะเบียน 68 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-01-12 11:01:44
2นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2024-01-12 11:01:52
3นางสาว เนติกาญจน์ เต๋ชะรัก2024-01-12 11:02:03
4นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2024-01-12 11:02:23
5นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2024-01-12 11:02:31
6นาง อัญชลี นากา2024-01-15 14:46:27
7นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2024-01-18 07:31:57
8นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2024-01-18 08:45:20
9นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2024-01-22 10:30:48
10นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2024-01-23 16:45:39
11นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2024-01-23 16:45:58
12นาง วนิดา วงศ์พยอม2024-02-06 14:52:30
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
13นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ2024-01-30 10:21:39
14นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2024-01-30 11:33:40
15นางสาว นิตยา วงค์ไชย2024-01-30 11:36:52
16นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2024-01-30 13:06:47
17นาง อังคณา กีไสย์2024-01-30 14:06:19
18นาย ทินกร ใจมา2024-02-01 08:37:38
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
19นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2024-01-15 14:48:07
20นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2024-01-17 10:00:25
21นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2024-01-31 11:09:53
22นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2024-02-02 11:25:05
23นาย เอกรัตน์ คงยอด2024-02-06 11:18:59
24นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์2024-02-14 17:36:43
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
25นางสาว สิริญา ผ่องใส2024-01-16 13:30:19
26นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2024-01-16 13:30:26
27นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก2024-01-16 13:30:33
28นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2024-01-16 13:38:56
29นางสาว กมลรัฐ อึ้งตระกูล2024-01-16 14:32:49
งานยุทธศาสตร์และแผน
30นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-01-16 16:26:54
31นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก2024-01-16 16:27:03
32นางสาว อุสนา ก๋าทอง2024-01-16 16:27:35
33นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2024-01-31 14:24:30
34นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2024-01-31 14:24:58
35นาย วิทยา บรรทึก2024-01-31 14:25:28
36นาย พีรภพ สมภมิตร2024-01-31 14:25:45
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
37นางสาว ภูษิตา จันทิมา2024-01-12 09:57:47
38นาง ปทิตตา กันต์กวี2024-01-12 09:57:56
39นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2024-01-12 09:58:05
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
40นางสาว ไพลิน บุณณสิริ2024-01-12 14:25:35
41นางสาว วรินท์ฑิษา คำแก่น2024-01-12 14:25:47
42นาย อาทิตย์ กันจินะ2024-01-12 14:25:54
43นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2024-01-12 14:25:58
44นาง ศุทธินี เตชะ2024-01-12 14:26:04
45ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-02-06 14:54:37
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
46นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2024-01-12 11:38:59
47นาง รสสุคนธ์ ปินตา2024-01-12 11:39:16
48นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2024-01-12 11:39:28
49นาย สุรชาติ มุนินทร์2024-01-26 08:48:17
50นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2024-02-01 09:24:31
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
51นางสาว ศุภนันท์ จันทรา2024-01-10 09:04:04
52ธนัช หล้าเปียง2024-01-10 09:04:41
53นาง วัลภา วรายุ2024-01-16 14:53:31
54อ.ดร. อรณี ศรีนวล2024-01-17 13:46:16
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
55นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2024-01-12 10:37:44
56นางสาว วิริยา แสนจันทอง2024-01-12 14:21:08
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
57นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2024-01-15 16:14:53
58นางสาว พิรัญญา สมเสาร์2024-01-16 14:32:31
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
59ปนัดดา ไชยศักดิ์2024-01-12 15:08:13
60น.ส.ศุภนันท์ ดวงแก้ว2024-01-12 15:08:35
61อัณณ์รภัส อุดมศิริมาศ2024-01-12 15:42:36
62นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2024-01-15 09:18:10
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
63นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2024-01-16 14:48:12
64นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2024-01-23 13:24:42
65นางสาว พิกุล มูลนิลตา2024-01-23 13:25:02
66นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2024-01-25 14:43:36
67นาง ศรีแพร ใจบาล2024-01-25 14:43:45
68นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์2024-02-12 15:21:41