กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ต.ค. 2567 เวลา 15.00 น.

หัวข้อ โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด

          กระบวนการสื่อสารในองค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และยังเป็นเครื่องมือ ให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดี ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรกับบุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น

ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 16 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.
กรุณาลงชื่อ *

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ
เข้าประชุมตามสถานที่ที่กำหนด | เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 1 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
1นาง ศุทธินี เตชะ 2023-12-20 14:53:02