กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 23 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น.

หัวข้อ โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด

          กระบวนการสื่อสารในองค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และยังเป็นเครื่องมือ ให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดี ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรกับบุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น

ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 24 เม.ย. 2567 - 24 เม.ย. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.
กรุณาลงชื่อ *

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ
เข้าประชุมตามสถานที่ที่กำหนด | เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 80 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2024-04-18 12:43:18
2นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2024-04-19 10:35:12
3นางาสาว ยุวสตรี บุญอินทร์2024-04-19 10:35:45
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
4นาง อังคณา กีไสย์2024-04-17 11:44:27
5นางสาว สุภนิช โตทอง2024-04-17 11:45:33
6นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2024-04-17 11:45:45
7นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2024-04-17 11:45:56
8นางสาว พรไพลิน บรรเรียนกิจ2024-04-17 11:46:06
9นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2024-04-17 11:46:20
10นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2024-04-17 11:46:33
11นาง วรางคณา กันทะลา2024-04-17 11:46:47
12นาย ทินกร ใจมา2024-04-17 11:46:58
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
13นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ 2024-04-02 10:15:15
14นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2024-04-19 12:36:07
15นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2024-04-19 15:40:03
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
16นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2024-04-19 09:12:17
17นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2024-04-19 09:12:49
18นาย ทวี จันทรมูล2024-04-19 09:13:04
19นางสาว สิริญา ผ่องใส2024-04-19 09:13:14
20นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2024-04-19 09:13:22
21นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก2024-04-19 09:27:23
22นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2024-04-19 09:27:33
23นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2024-04-19 09:27:44
24นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2024-04-19 09:27:52
25นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2024-04-19 09:27:59
26นางสาว สิทธิพร เสนางาม2024-04-19 09:28:07
งานยุทธศาสตร์และแผน
27นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2024-04-04 11:18:17
28นางสาว อุสนา ก๋าทอง2024-04-04 11:18:25
29นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก2024-04-04 11:18:34
30นางสาว วริภัทร จีนโน2024-04-04 11:18:45
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
31นางสาว ภูษิตา จันทิมา 2024-03-19 09:45:30
32นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ 2024-03-19 09:45:51
33ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 2024-04-11 17:23:15
34นางสาว รังสิมา แปงปัน2024-04-19 09:39:07
35ดร. สิริญา คัมภิโร2024-04-19 09:39:24
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
36นาง ศุทธินี เตชะ 2023-12-20 14:52:01
37นาย อาทิตย์ กันจินะ 2024-01-04 15:54:34
38รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2024-01-24 12:04:47
39นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร 2024-04-17 09:34:33
40นางสาว นันท์ชพร อุดมศรี 2024-04-17 17:47:07
41รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-04-18 12:21:33
42นาย อดุลย์ ใจอินผล 2024-04-18 12:21:55
43ดร. สุริยา ตาเที่ยง 2024-04-19 10:33:38
44นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์ 2024-04-19 11:26:19
45นางสาว ไพลิน บุณณสิริ 2024-04-19 13:41:41
46นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส 2024-04-19 13:42:02
47นางสาว วรินท์ฑิษา คำแก่น 2024-04-19 13:42:09
48นาย ธนาฤทธิ์ ทิพจร2024-04-19 13:42:33
49รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ 2024-04-19 13:52:30
50อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล 2024-04-19 13:53:10
51ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 2024-04-19 14:11:17
52นาย กมล ทิพโชติ 2024-04-19 14:17:01
53ผศ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ 2024-04-19 14:17:56
54อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร 2024-04-19 14:22:43
55ดร. ปณิตา บุญสิทธิ์ 2024-04-19 14:38:11
56นาย อาวุธ ขัดป่า 2024-04-19 14:38:30
57นาย กมล วุฒิแขม 2024-04-19 14:38:44
58นาย อำนวยชัย ตุ้ยแก้ว 2024-04-19 14:38:56
59นาย วีรพล ทองคำ 2024-04-19 14:39:16
60อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล 2024-04-22 09:59:50
61นางสาว อรศิลิน คำหมื่น 2024-04-22 16:00:05
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
62นาง รสสุคนธ์ ปินตา 2024-03-19 08:56:58
63นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ 2024-03-19 08:57:05
64นางสาว ศิวาพร แสงศิริ 2024-03-19 08:57:13
65นาย สุรชาติ มุนินทร์2024-04-04 09:42:06
66นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2024-04-17 11:02:16
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
67รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2024-04-11 17:25:54
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
68นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2024-04-04 08:48:36
69อ.ดร. มนตรี แสนวังสี 2024-04-18 22:09:56
70อ.ดร. ณัฐพล คงดี 2024-04-19 09:10:48
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
71นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร 2024-04-05 13:47:35
72นางสาว พิกุล มูลนิลตา 2024-04-17 15:59:27
73นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ 2024-04-17 15:59:48
74นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์ 2024-04-17 16:00:08
75นาง ศรีแพร ใจบาล 2024-04-17 16:00:25
76นาย ถาวร สุภาวงค์ 2024-04-18 10:28:27
77นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์ 2024-04-18 10:28:46
78นาย กฤช เขตอนันต์ 2024-04-18 10:34:03
79นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2024-04-22 14:40:40
80นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ 2024-04-22 15:22:26