หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด

กำหนดการ Site Visit : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 18 ม.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2567
เวลา 08:30 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนผู้ลงทะเบียน 23 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-12-04 15:40:02
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
2นาง อังคณา กีไสย์2024-01-10 16:33:57
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-12-26 11:25:54
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
4นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-12-28 09:03:53
งานยุทธศาสตร์และแผน
5นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2023-11-30 09:57:18
6นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-11-30 09:57:12
7นางสาว สุชญา ธรรมป๊อก2023-11-30 09:57:05
8นางสาว วริภัทร จีนโน2023-11-30 09:56:59
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
9ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2023-12-04 10:03:52
10ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-12-09 18:29:49
11ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-12-25 17:01:18
12รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2024-01-15 14:52:48
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
13รศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-12-14 10:59:29
14ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-12-26 16:37:52
15ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2024-01-15 13:29:48
16ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-01-15 14:52:57
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
17ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2024-01-15 14:54:12
18ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2024-01-16 11:24:05
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
19รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-12-26 09:28:15
20รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2024-01-15 13:03:16
21รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2024-01-15 14:52:05
22ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2024-01-15 14:52:31
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
23ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-11-29 14:59:14