หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์เกษตร
รายละเอียด

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์เกษตร

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม เวลา 08:30 – 11:00 น.

ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

 

8:30 – 8:45 น.       ลงทะเบียน

8:45 – 9:00 น.       กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมโดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

9:00 – 11:00 น.     บรรยาย เรื่อง “หลักการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์เกษตร

                           โดยวิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 - 6 ธ.ค. 2566
เวลา 08:30 - 11:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวนผู้ลงทะเบียน 44 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-12-04 08:49:09
2นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-12-04 08:49:15
3นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-12-04 08:49:24
4นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-12-04 08:49:30
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
5นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2023-11-27 10:32:34
6นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-12-01 15:34:04
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2023-12-01 00:37:12
8ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-12-01 16:11:10
9นางสาว สิริญา คัมภิโร2023-12-04 17:16:42
10นางสาว รังสิมา แปงปัน2023-12-04 17:16:51
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
11อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร2023-11-30 13:48:52
12นางสาว อรศิลิน คำหมื่น2023-11-27 10:37:27
13ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-11-27 20:42:03
14ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-11-28 09:15:39
15อ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์2023-11-29 08:44:40
16อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-12-01 15:33:40
17อ. จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ2023-12-01 15:47:48
18ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-12-04 08:50:50
19ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน2023-12-04 08:55:05
20ผศ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา2023-12-04 09:01:11
21อ.ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์2023-12-04 09:15:05
22นางสาว จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ2023-12-04 12:08:58
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
23อ.ดร. ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง2023-11-30 21:30:23
24อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ2023-11-30 14:20:45
25อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล2023-11-30 11:34:30
26ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-12-04 09:17:50
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
27รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-11-30 11:46:05
28ผศ.ดร. ทฤษฎี คำหล่อ2023-11-24 15:27:19
29นางสาว พิมพร คำทวี2023-12-01 15:54:18
30อ.ดร. อรณี ศรีนวล2023-12-01 15:57:37
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
31อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2023-11-30 18:40:05
32อ.ดร. ณัฐพล คงดี2023-11-30 09:06:27
33อ.ดร. นิพนธ์ มาวัน2023-11-30 09:05:35
34อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย2023-11-30 09:00:49
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
35นาย สุวิทย์ บุญเรือง2023-11-30 16:42:23
36นาย วีรภัทร ปั้นฉาย2023-11-30 15:02:36
37นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-11-30 11:12:42
38นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2023-11-30 11:03:50
39นาย พงศ์ หลวงมูล2023-11-29 11:45:14
40นาย กฤช เขตอนันต์2023-12-01 10:03:17
41ฐิตินันท์ โพธิ์ทอง2023-12-01 14:38:03
42นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก2023-12-04 09:54:48
43นาย ฐากูร ปัญญาใส2023-12-04 10:10:00
44นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-12-04 12:11:53