หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างความเข้าใจและพัฒนาผลงานวิจัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้”
รายละเอียด

            คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “Smart Agriculture towards Sustainable Development” ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะเพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตรมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ในประเด็น BCG Model / Carbon Neutrality ร้อยละ 50 ของผลงาน ทั้งนี้คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย จึงกำหนดแผนกิจกรรมประจำปี 2567 ให้ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ 

          งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงมีความประสงค์จะขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างความเข้าใจและพัฒนาผลงานวิจัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญวาส ลำเพาพงศ์ ชั้น 1 อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต/คาร์บอนฟรุตพริ้นท์/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแหล่งกักเก็บคาร์บอน
          2. ทิศทางการพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต ประเด็น Climate Change และการปรับตัวของระบบการเกษตรและระบบนิเวศป่าไม้
          3. การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับกลไกเรื่องคาร์บอนเครดิต

บรรยายพิเศษ โดย อ.ดร. มนตรี แสนวังสี หัวหน้าศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตรแลป่าไม้
                              ผศ.ดร.ปณิดา กาจีนะ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

ห้อง ห้องประชุมบุญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
วันที่ 23 พ.ย. 2566 - 23 พ.ย. 2566
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างความเข้าใจและพัฒนาผลงานวิจัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้” จำนวนผู้ลงทะเบียน 43 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
1นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-11-07 13:23:13
2นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-11-08 15:19:03
3นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-11-08 15:19:13
4นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-11-08 15:19:20
5นาย ทวี จันทรมูล2023-11-08 15:19:28
6นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก2023-11-08 15:19:40
7ดร. สุวิมล วิชารักษ์2023-11-09 09:55:37
8นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2023-11-13 09:44:34
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
9อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2023-11-07 13:28:45
10ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-11-07 17:31:06
11ผศ. พรสุข ชัยสุข2023-11-08 15:39:35
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
12ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-11-07 10:14:12
13ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-11-08 14:55:38
14อ.ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์2023-11-08 19:05:20
15ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-11-13 21:27:53
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
16นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2023-11-08 17:36:49
17อ.ดร. ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง2023-11-20 01:01:21
18อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ2023-11-21 09:09:39
19ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2023-11-21 15:21:47
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
20ผศ.ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ2023-11-07 10:53:12
21รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-11-07 12:27:32
22ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-11-07 12:53:27
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
23ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2023-11-21 15:23:53
หน่วยงานอื่นๆ
24ปรียารัตน์ ชัยลังกา2023-11-08 10:44:43
25นพดล การดี2023-11-08 18:04:09
26นพดล การดี2023-11-08 18:05:35
27พุทธมนต์ สนธิคุณ2023-11-14 15:22:49
28อดิศักดิ์ มงคล2023-11-15 14:38:30
29ธีรานนท์ ปาสุธรรม2023-11-15 15:19:55
30วรเชษฐ์ วรเวชกุล2023-11-15 15:21:31
31ธีรพล บุตรสีทอง2023-11-15 16:00:04
32นางสาวปรียาภรณ์ แสงเรือน2023-11-15 16:02:25
33นายอโนชา จันทร์สำราญ2023-11-15 16:05:14
34ศิรสิทธิ์ มีศิริ2023-11-16 00:58:17
35ปริม เนตรทิพย์2023-11-16 11:06:13
36ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา2023-11-21 09:35:03
37เดีย พนิตนาถ แชนนอน2023-11-22 11:39:36
สำนักงานคณะ(ส่วนกลาง)
38ณัฐกร วรรณา2023-11-14 14:48:33
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
39นาย กฤช เขตอนันต์2023-11-08 02:56:35
40นาย ถาวร สุภาวงค์2023-11-08 20:46:20
41นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-11-09 16:37:47
42นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-11-11 19:30:35
43นาย ทัพไท หน่อสุวรรณ2023-11-14 10:37:25