กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา 16.30 น.

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2566
รายละเอียด
ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 27 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566
เวลา 09:00 - 14:00 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 17 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-09-14 16:18:40
2นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-09-14 16:18:52
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-09-14 11:03:19
4ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-09-22 14:23:21
5รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-09-22 16:08:50
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-09-14 11:35:19
7ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-09-20 15:36:38
8ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-09-21 09:37:30
9ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-09-21 09:37:52
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
10ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-09-22 15:14:39
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
11รศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-09-19 09:29:48
12รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-09-21 09:36:58
13รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-09-21 09:37:17
14ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-09-22 09:26:02
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
15ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-09-13 14:05:21
16ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-09-18 11:12:59
สำนักงานคณะ
17นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-09-14 16:19:00