หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 28 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566
เวลา 14:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 147 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-08-29 10:06:18
2นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-08-29 12:29:57
3นาง วนิดา วงศ์พยอม2023-09-05 13:41:45
4นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-09-15 10:58:41
5นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-09-15 10:58:49
6นาง อัญชลี นากา2023-09-15 10:59:03
7นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-09-15 10:59:19
8นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-09-15 10:59:27
9นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2023-09-15 10:59:41
10นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-09-15 10:59:52
11นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-09-15 11:00:01
12นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2023-09-15 11:00:13
13นาย อินสอน บุญยืด2023-09-15 11:00:20
14นาง นารินทร์ วงศ์มูล2023-09-15 11:00:29
15นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2023-09-15 11:00:35
16นาย ไพบูลย์ ใบแสง2023-09-15 11:00:44
17นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2023-09-15 11:00:50
18นาย สัชฌุกร กันทะนัน2023-09-15 11:00:59
19นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2023-09-15 11:01:08
20นาย อินทร ผางแดง2023-09-15 11:01:14
21นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-09-15 11:01:27
22นาย ชัยสิทธิ์ เบี้ยผ่า2023-09-27 17:11:41
23นาย เจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า2023-09-27 17:12:02
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
24นาง อังคณา กีไสย์2023-09-21 08:32:22
25นาง วรางคณา กันทะลา2023-09-21 08:32:32
26นางสาว สุภนิช โตทอง2023-09-21 08:32:41
27นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2023-09-21 08:32:50
28นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-09-21 08:32:57
29นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-09-21 08:33:04
30นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-09-21 08:33:12
31นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-09-21 08:33:19
32นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-09-21 08:33:38
33นาย ทินกร ใจมา2023-09-21 08:33:46
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
34นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-08-25 09:42:30
35นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2023-08-25 09:56:30
36นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2023-08-28 08:30:49
37นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-09-01 12:58:38
38นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2023-09-05 09:05:36
39นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-09-05 09:43:27
40นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-09-11 15:14:56
41นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2023-09-13 08:47:56
42นาย เอกรัตน์ คงยอด2023-09-26 13:43:30
43นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์2023-09-26 14:44:01
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
44นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-08-24 13:27:03
45นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-08-24 13:27:09
46นาย ทวี จันทรมูล2023-08-24 13:27:15
47นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-08-24 13:27:20
48นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-08-24 13:27:25
49นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก2023-09-04 11:08:43
50นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-09-05 14:50:24
51นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-09-05 14:50:30
52นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2023-09-05 14:50:41
53นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2023-09-05 14:50:45
54นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2023-09-05 14:50:52
55นาย วีรภัทร ปั้นฉาย2023-09-13 13:01:29
56นางสาว จริยา ปัญญาวงค์2023-09-13 13:01:34
57นาย สุวิทย์ บุญเรือง2023-09-13 13:01:39
58นาย นัฐพงษ์ วงศ์ศายะ2023-09-13 13:01:44
งานยุทธศาสตร์และแผน
59นางสาว วริภัทร จีนโน2023-09-01 21:49:01
60นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2023-09-01 21:49:06
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
61นางสาว ภูษิตา จันทิมา2023-08-22 15:07:21
62นาง ปทิตตา กันต์กวี2023-08-22 15:07:30
63นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2023-08-22 15:08:42
64นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง2023-08-24 10:00:25
65ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2023-08-24 16:55:38
66นางสาว วิจิตรา สายปัญญา2023-08-25 11:20:49
67ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-08-28 09:28:15
68รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง2023-08-28 13:20:56
69ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-09-27 17:29:06
70รศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล2023-09-01 13:19:32
71รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน2023-09-18 09:23:15
72รศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล2023-09-27 17:32:03
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
73ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-08-24 14:56:27
74อ.ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์2023-08-25 02:26:34
75อ.ดร. ยุพา จอมแก้ว2023-08-25 10:47:58
76นาย อาทิตย์ กันจินะ2023-08-29 09:22:12
77รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์2023-08-29 09:33:38
78ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-09-27 17:28:56
79ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-09-27 17:26:59
80ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-09-14 11:34:53
81ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-09-20 08:36:10
82นางสาว นันท์ชพร อุดมศรี2023-09-20 11:10:31
83ดร. สุริยา ตาเที่ยง2023-09-20 11:11:54
84อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-09-20 12:59:32
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
85รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร2023-08-23 14:44:16
86นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2023-08-24 14:33:38
87นาง รสสุคนธ์ ปินตา2023-08-24 14:33:54
88นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-08-24 14:33:59
89นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2023-08-24 14:34:06
90นาย สุรชาติ มุนินทร์2023-08-24 14:34:13
91นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2023-08-26 12:18:09
92รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2023-08-26 12:21:27
93ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-09-27 17:30:51
94ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล2023-09-27 17:31:34
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
95รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-08-24 14:37:48
96นาย วรพล สิงห์โทราช2023-08-24 15:35:00
97นางสาว ศุภนันท์ จันทรา2023-08-24 15:35:06
98นาง วัลภา วรายุ2023-08-24 15:35:12
99นาย วรากรณ์ ใจยา2023-08-24 15:35:17
100นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2023-08-24 15:35:23
101ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-08-24 15:35:29
102นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ2023-08-24 15:35:37
103นาย บุญส่ง สุวรรณ2023-08-24 15:35:42
104ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2023-08-24 19:45:55
105นาย วิสูตร ศิริณุพงษานันท์2023-08-29 13:43:29
106ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-08-31 12:22:31
107ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-09-12 05:39:04
108นางสาว พิมพร คำทวี2023-09-13 11:33:51
109นาย อภิชาติ ศรีภัย2023-09-13 11:33:57
110นาย มลรัฐ แสงเกตุ2023-09-13 11:34:04
111รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-09-27 17:29:34
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
112อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2023-08-24 18:12:47
113นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-08-28 09:51:26
114นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-09-08 15:34:44
115นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2023-09-08 15:35:17
116ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-09-13 13:37:43
117ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-09-18 11:01:05
118นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2023-09-05 10:24:39
119นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2023-09-05 10:25:01
120นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-09-05 10:25:08
121นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก2023-09-05 10:25:16
122มัลลิกา วงค์สุวรรณ2023-09-05 10:26:01
123นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์2023-09-06 14:39:20
124นาย ฐากูร ปัญญาใส2023-09-12 09:25:07
125นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2023-09-12 09:25:14
126นาง ศรีแพร ใจบาล2023-09-04 14:41:31
127นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2023-09-04 14:41:42
128นางสาว พิกุล มูลนิลตา2023-09-04 14:41:53
129นาย วีระชัย ใจอินทร์2023-09-04 14:42:07
130นาย องอาจ ยอดเมือง2023-09-04 14:42:31
131นายวิสุทธิชัย อินทนนท์2023-09-04 14:49:29
132นายสาธิต สุดตุดจ้อย2023-09-04 14:49:48
133นางบุนนาค คำใจ2023-09-04 14:50:06
134นางสาววราภรณ์ เพียรักษา2023-09-04 14:51:27
135นาย ชวลิต กอสัมพันธ์2023-09-27 14:56:22
136นาย ถาวร สุภาวงค์2023-09-27 14:56:33
137นาย นเรศ ปินตาเลิศ2023-09-27 14:56:46
138นาย พงศ์ หลวงมูล2023-09-27 14:57:37
139นาย กฤช เขตอนันต์2023-09-27 14:57:56
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
140นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร2023-08-29 08:40:57
141นางเกศณี ทองเหลื่อม2023-08-29 10:58:11
หน่วยงานอื่นๆ
142ศาสตรา ทันหาบุรุษ2023-09-18 14:08:01
143นาย ฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ 2023-09-27 17:05:38
144นาย ทองสุข วงศ์วรรณไพศาล2023-09-27 17:05:57
145นาย นพพร ยุทธศิลป์2023-09-27 17:06:16
146นางสาว มัทนีญา สมมิ 2023-09-27 17:06:37
147นางสาว หทัยภัทร วุ่นแม่สอด2023-09-27 17:07:10