หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 28 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566
เวลา 14:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 127 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-08-29 10:06:18
2นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-08-29 12:29:57
3นาง วนิดา วงศ์พยอม2023-09-05 13:41:45
4นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-09-15 10:58:41
5นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-09-15 10:58:49
6นาง อัญชลี นากา2023-09-15 10:59:03
7นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-09-15 10:59:19
8นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-09-15 10:59:27
9นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2023-09-15 10:59:41
10นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-09-15 10:59:52
11นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-09-15 11:00:01
12นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2023-09-15 11:00:13
13นาย อินสอน บุญยืด2023-09-15 11:00:20
14นาง นารินทร์ วงศ์มูล2023-09-15 11:00:29
15นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2023-09-15 11:00:35
16นาย ไพบูลย์ ใบแสง2023-09-15 11:00:44
17นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2023-09-15 11:00:50
18นาย สัชฌุกร กันทะนัน2023-09-15 11:00:59
19นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2023-09-15 11:01:08
20นาย อินทร ผางแดง2023-09-15 11:01:14
21นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-09-15 11:01:27
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
22นาง อังคณา กีไสย์2023-09-21 08:32:22
23นาง วรางคณา กันทะลา2023-09-21 08:32:32
24นางสาว สุภนิช โตทอง2023-09-21 08:32:41
25นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2023-09-21 08:32:50
26นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-09-21 08:32:57
27นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-09-21 08:33:04
28นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-09-21 08:33:12
29นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-09-21 08:33:19
30นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-09-21 08:33:38
31นาย ทินกร ใจมา2023-09-21 08:33:46
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
32นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-08-25 09:42:30
33นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2023-08-25 09:56:30
34นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2023-08-28 08:30:49
35นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-09-01 12:58:38
36นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล2023-09-05 09:05:36
37นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-09-05 09:43:27
38นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-09-11 15:14:56
39นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2023-09-13 08:47:56
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
40นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-08-24 13:27:03
41นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-08-24 13:27:09
42นาย ทวี จันทรมูล2023-08-24 13:27:15
43นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-08-24 13:27:20
44นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-08-24 13:27:25
45นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก2023-09-04 11:08:43
46นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-09-05 14:50:24
47นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-09-05 14:50:30
48นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2023-09-05 14:50:41
49นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2023-09-05 14:50:45
50นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2023-09-05 14:50:52
51นาย วีรภัทร ปั้นฉาย2023-09-13 13:01:29
52นางสาว จริยา ปัญญาวงค์2023-09-13 13:01:34
53นาย สุวิทย์ บุญเรือง2023-09-13 13:01:39
54นาย นัฐพงษ์ วงศ์ศายะ2023-09-13 13:01:44
งานยุทธศาสตร์และแผน
55นางสาว วริภัทร จีนโน2023-09-01 21:49:01
56นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2023-09-01 21:49:06
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
57นางสาว ภูษิตา จันทิมา2023-08-22 15:07:21
58นาง ปทิตตา กันต์กวี2023-08-22 15:07:30
59นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2023-08-22 15:08:42
60นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง2023-08-24 10:00:25
61ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2023-08-24 16:55:38
62นางสาว วิจิตรา สายปัญญา2023-08-25 11:20:49
63ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-08-28 09:28:15
64รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง2023-08-28 13:20:56
65รศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล2023-09-01 13:19:32
66รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน2023-09-18 09:23:15
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
67ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-08-24 14:56:27
68อ.ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์2023-08-25 02:26:34
69อ.ดร. ยุพา จอมแก้ว2023-08-25 10:47:58
70นาย อาทิตย์ กันจินะ2023-08-29 09:22:12
71รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์2023-08-29 09:33:38
72ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-09-14 11:34:53
73ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-09-20 08:36:10
74นางสาว นันท์ชพร อุดมศรี2023-09-20 11:10:31
75ดร. สุริยา ตาเที่ยง2023-09-20 11:11:54
76อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-09-20 12:59:32
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
77รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร2023-08-23 14:44:16
78นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2023-08-24 14:33:38
79นาง รสสุคนธ์ ปินตา2023-08-24 14:33:54
80นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-08-24 14:33:59
81นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2023-08-24 14:34:06
82นาย สุรชาติ มุนินทร์2023-08-24 14:34:13
83นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2023-08-26 12:18:09
84รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2023-08-26 12:21:27
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
85รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-08-24 14:37:48
86นาย วรพล สิงห์โทราช2023-08-24 15:35:00
87นางสาว ศุภนันท์ จันทรา2023-08-24 15:35:06
88นาง วัลภา วรายุ2023-08-24 15:35:12
89นาย วรากรณ์ ใจยา2023-08-24 15:35:17
90นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2023-08-24 15:35:23
91ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-08-24 15:35:29
92นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ2023-08-24 15:35:37
93นาย บุญส่ง สุวรรณ2023-08-24 15:35:42
94ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2023-08-24 19:45:55
95นาย วิสูตร ศิริณุพงษานันท์2023-08-29 13:43:29
96ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-08-31 12:22:31
97ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-09-12 05:39:04
98นางสาว พิมพร คำทวี2023-09-13 11:33:51
99นาย อภิชาติ ศรีภัย2023-09-13 11:33:57
100นาย มลรัฐ แสงเกตุ2023-09-13 11:34:04
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
101อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2023-08-24 18:12:47
102นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-08-28 09:51:26
103นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-09-08 15:34:44
104นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2023-09-08 15:35:17
105ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-09-13 13:37:43
106ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-09-18 11:01:05
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
107นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2023-09-05 10:24:39
108นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2023-09-05 10:25:01
109นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-09-05 10:25:08
110นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก2023-09-05 10:25:16
111มัลลิกา วงค์สุวรรณ2023-09-05 10:26:01
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
112นาง สายรุ้ง เรืองฤทธ์2023-09-06 14:39:20
113นาง กุหลาบ อุตสุข2023-09-06 16:12:09
114นาย ฐากูร ปัญญาใส2023-09-12 09:25:07
115นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2023-09-12 09:25:14
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
116นาง ศรีแพร ใจบาล2023-09-04 14:41:31
117นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2023-09-04 14:41:42
118นางสาว พิกุล มูลนิลตา2023-09-04 14:41:53
119นาย วีระชัย ใจอินทร์2023-09-04 14:42:07
120นาย องอาจ ยอดเมือง2023-09-04 14:42:31
121นายวิสุทธิชัย อินทนนท์2023-09-04 14:49:29
122นายสาธิต สุดตุดจ้อย2023-09-04 14:49:48
123นางบุนนาค คำใจ2023-09-04 14:50:06
124นางสาววราภรณ์ เพียรักษา2023-09-04 14:51:27
หน่วยงานอื่นๆ
125ศาสตรา ทันหาบุรุษ2023-09-18 14:08:01
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
126นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร2023-08-29 08:40:57
127นางเกศณี ทองเหลื่อม2023-08-29 10:58:11