หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
เวลา 13:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 11 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-05-31 08:47:51
2รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-05-31 11:08:01
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
3ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-05-31 08:44:10
4ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-05-31 15:21:30
5ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-05-31 16:12:56
6ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-06-01 10:03:41
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
7รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-05-31 08:47:40
8รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-05-31 09:04:09
9ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-05-31 15:46:13
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
10ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-05-30 09:06:30
11ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-05-31 11:45:17