หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้บุคลากรใหม่ได้พบปะผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์) และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ ให้กับบุคลากรใหม่ ได้รับทราบและ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยพึงได้รับ และ รับทราบถึงเส้นความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร อีกด้วย ทั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคณะต่อไป

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นอย่างมาก
จึงเห็นสมควรจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ขึ้น

ห้อง สุขุม อัศเวศน์
วันที่ 31 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
เวลา 13:00 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 31 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-05-24 14:09:25
2นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-05-24 14:17:52
3นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-05-24 14:18:12
4นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-05-24 14:22:27
5นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-05-24 14:22:56
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
6นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-05-24 14:16:39
7นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-05-24 14:17:33
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
8นาย อติพัชร ไชยชมภู2023-05-24 14:18:01
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
9นางสาว กมลรัฐ อึ้งตระกูล2023-05-24 14:17:26
10นางสาว จริยา ปัญญาวงศ์2023-05-24 14:17:38
11นาย นัฐพงษ์ วงศ์ศายะ2023-05-24 14:17:46
12นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-05-24 14:18:18
งานยุทธศาสตร์และแผน
13นาย พงศกานต์ สัญญเดช2023-05-24 14:17:02
14นาง วรางคณา ประยูรวงศ์2023-05-24 14:17:10
15นาย วิทยา บรรทึก2023-05-24 14:18:07
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
16ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-05-24 14:08:59
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
17ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-05-24 14:08:06
18ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-05-24 14:08:37
19อ.ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์2023-05-24 14:11:10
20อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร2023-05-24 14:12:21
21นางสาว พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-05-24 14:16:17
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
22รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-05-24 14:08:17
23รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-05-24 14:08:47
24ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-05-24 14:09:11
25อ.ดร. ปณิตา ประถมยา2023-05-24 14:10:37
26อ.ดร. นภัสสร มนทา2023-05-24 14:10:51
27อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2023-05-24 14:10:58
28อ.ดร. อรณี ศรีนวล2023-05-24 14:19:06
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
29อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย2023-05-24 14:11:15
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
30นาย กฤช เขตอนันต์2023-05-24 14:16:45
สำนักงานคณะ
31นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-05-24 14:09:18