กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2566 เวลา 17.00 น.

หัวข้อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่อง “การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        เวลา                                                  กำหนดการ
08.30  – 09.00 น.        ลงทะเบียน
09.00  - 09.15 น.        กล่าวเปิดโครงการโดย คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.15 – 10.30 น.        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ การบริหารงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย วิทยากร จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานว่าง
10.45 – 11.30 น.        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ การบริหารงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)   โดย วิทยากร จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.30 – 12.00 น.        ตอบข้อซักถาม 
12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 - 15 มิ.ย. 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้ลงทะเบียน 53 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
1นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-05-30 10:33:45
2นางสาว สุภนิช โตทอง2023-05-30 10:33:58
3นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-05-30 10:34:08
4นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-05-30 10:34:29
5นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-05-30 10:35:32
6นาง วรางคณา กันทะลา2023-05-30 10:35:46
7นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-05-30 10:36:05
8นาย ทินกร ใจมา2023-05-30 10:36:12
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
9นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-05-29 15:34:44
10นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-05-29 16:02:15
11นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-05-29 16:02:23
12นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2023-05-29 16:02:31
13นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-05-29 16:02:38
14นาย ทวี จันทรมูล2023-05-29 16:02:45
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
15อ.ดร. นิลิตา มุขแจ้ง2023-05-24 12:02:09
16อ.ดร. CHUN-I CHIU2023-05-24 12:27:50
17อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2023-05-24 13:28:54
18ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-05-29 09:26:33
19ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-05-29 13:12:19
20นาง ปทิตตา กันต์กวี2023-05-29 16:14:56
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
21ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-05-24 11:34:50
22อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร2023-05-24 11:46:03
23ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-05-29 13:43:20
24อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-05-29 16:35:42
25นาย สุริยา ตาเที่ยง2023-05-30 10:20:55
26นาง ศุทธินี เตชะ2023-05-30 15:06:00
27ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี2023-05-31 11:46:18
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
28ชลิตา สังวาลนาค2023-05-23 16:26:21
29กนกวรรณ บำรุงนา2023-05-24 09:28:43
30นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-05-29 11:01:15
31ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2023-05-31 09:02:48
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
32ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-05-26 08:39:14
33อ.ดร. Linh Nguyen2023-05-28 20:40:11
34นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2023-05-28 20:47:09
35รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-05-29 09:26:10
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
36อ.ดร. ณัฐพล คงดี2023-05-24 11:35:36
37อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย2023-05-24 12:07:53
38นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-05-25 08:53:39
39นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-05-25 15:47:33
40อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ2023-05-25 16:14:13
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
41นาย กฤช เขตอนันต์2023-05-25 10:39:50
42นาง ศรีแพร ใจบาล2023-05-30 09:48:23
43นาย ถาวร สุภาวงค์2023-05-30 10:09:10
44นาย พงศ์ หลวงมูล2023-05-30 10:09:38
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
45ดร. ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี2023-05-24 12:26:04
46นางสาว นัทวรรณ ศาสตร์สาระ2023-05-28 10:58:11
47นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2023-05-28 15:30:41
48ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2023-05-29 16:34:24
หน่วยงานอื่นๆ
49ปิยภรณ์ จันจรมานิตย์2023-05-29 16:21:10
50ละอองดาว วานิชสุขสมบัติ2023-05-29 16:21:33
51ฐิตินันท์ โพธิ์ทอง2023-05-30 16:32:11
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
52นาย ฐานิตา ใจวัง2023-05-24 13:22:49
53นาง จุฬารัตน์ โกษารัตน์2023-05-24 13:24:22