หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่อง “การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        เวลา                                                  กำหนดการ
08.30  – 09.00 น.        ลงทะเบียน
09.00  - 09.15 น.        กล่าวเปิดโครงการโดย คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.15 – 10.30 น.        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ การบริหารงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย วิทยากร จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานว่าง
10.45 – 11.30 น.        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ การบริหารงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)   โดย วิทยากร จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.30 – 12.00 น.        ตอบข้อซักถาม 
12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 - 15 มิ.ย. 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้ลงทะเบียน 72 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
1นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-05-30 10:33:45
2นางสาว สุภนิช โตทอง2023-05-30 10:33:58
3นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-05-30 10:34:08
4นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-05-30 10:34:29
5นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-05-30 10:35:32
6นาง วรางคณา กันทะลา2023-05-30 10:35:46
7นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-05-30 10:36:05
8นาย ทินกร ใจมา2023-05-30 10:36:12
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
9นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-05-29 15:34:44
10นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-05-29 16:02:15
11นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-05-29 16:02:23
12นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2023-05-29 16:02:31
13นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-05-29 16:02:38
14นาย ทวี จันทรมูล2023-05-29 16:02:45
15นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-06-07 08:43:17
งานยุทธศาสตร์และแผน
16นาง วรางคณา ประยูรวงศ์2023-06-06 15:17:41
17นางสาว วริภัทร จีนโน2023-06-06 15:17:52
18นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2023-06-06 15:18:05
19นาย พงศกานต์ สัญญเดช2023-06-06 15:18:12
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
20อ.ดร. นิลิตา มุขแจ้ง2023-05-24 12:02:09
21อ.ดร. CHUN-I CHIU2023-05-24 12:27:50
22อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2023-05-24 13:28:54
23ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-05-29 09:26:33
24ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-05-29 13:12:19
25นาง ปทิตตา กันต์กวี2023-05-29 16:14:56
26รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-06-12 10:54:07
27อ.ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา2023-06-12 11:43:04
28ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2023-06-12 13:32:09
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
29ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-05-24 11:34:50
30อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร2023-05-24 11:46:03
31ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-05-29 13:43:20
32อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-05-29 16:35:42
33นาย สุริยา ตาเที่ยง2023-05-30 10:20:55
34นาง ศุทธินี เตชะ2023-05-30 15:06:00
35ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี2023-05-31 11:46:18
36รศ.ดร. สรณะ สมโน2023-06-09 15:56:01
37ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-06-13 14:24:58
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
38ชลิตา สังวาลนาค2023-05-23 16:26:21
39กนกวรรณ บำรุงนา2023-05-24 09:28:43
40นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-05-29 11:01:15
41ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2023-05-31 09:02:48
42ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-06-06 08:27:41
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
43ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-05-26 08:39:14
44อ.ดร. Linh Nguyen2023-05-28 20:40:11
45นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2023-05-28 20:47:09
46รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-05-29 09:26:10
47ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-06-12 10:52:18
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
48อ.ดร. ณัฐพล คงดี2023-05-24 11:35:36
49อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย2023-05-24 12:07:53
50นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-05-25 08:53:39
51นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-05-25 15:47:33
52อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ2023-05-25 16:14:13
53นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2023-06-01 14:27:21
54นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2023-06-01 14:27:30
55นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-06-08 16:38:35
56นาย กฤช เขตอนันต์2023-05-25 10:39:50
57นาง ศรีแพร ใจบาล2023-05-30 09:48:23
58นาย ถาวร สุภาวงค์2023-05-30 10:09:10
59นาย พงศ์ หลวงมูล2023-05-30 10:09:38
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
60ดร. ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี2023-05-24 12:26:04
61นางสาว นัทวรรณ ศาสตร์สาระ2023-05-28 10:58:11
62นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2023-05-28 15:30:41
63ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2023-05-29 16:34:24
64เยาวลักษณ์ จันทร์บาง2023-06-12 11:48:30
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
65นางสาววิรัญญา อิศรี2023-06-01 13:19:11
หน่วยงานอื่นๆ
66ปิยภรณ์ จันจรมานิตย์2023-05-29 16:21:10
67ละอองดาว วานิชสุขสมบัติ2023-05-29 16:21:33
68ฐิตินันท์ โพธิ์ทอง2023-05-30 16:32:11
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
69นางเกศณี ทองเหลื่ีอม2023-06-09 09:52:08
70ณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร2023-06-09 11:15:58
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
71นาย ฐานิตา ใจวัง2023-05-24 13:22:49
72นาง จุฬารัตน์ โกษารัตน์2023-05-24 13:24:22