กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2566 เวลา 14.00 น.

หัวข้อ ประชุมฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290
รายละเอียด
ห้อง/สถานที่ zoom (Meeting ID 599 183 8729)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
เวลา 09:30 - 11:30 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ
เข้าประชุมตามสถานที่ที่กำหนด | เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 จำนวนผู้ลงทะเบียน 20 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นาง แสงดาว แบนซิเกอร์ 2023-05-10 11:04:16
2นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล 2023-05-10 11:04:28
3นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์ 2023-05-24 09:56:25
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
4นาย วีรภัทร ปั้นฉาย 2023-05-25 11:13:38
5นาย สุวิทย์ บุญเรือง 2023-05-25 11:15:52
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
6อังสนา อัครพิศาล 2023-05-18 09:32:05
7อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง 2023-05-24 12:51:33
8ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์2023-05-26 14:58:49
9นางสาว สิริญา คัมภิโร 2023-05-31 16:34:51
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
10ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 2023-05-10 11:04:05
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
11อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ2023-05-24 10:01:05
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
12ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-05-15 08:53:00
13นาย วรากรณ์ ใจยา2023-05-15 08:53:09
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
14นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-05-15 09:48:09
15อ.ดร. ณัฐพล คงดี 2023-05-15 09:48:46
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
16นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา 2023-05-30 13:37:34
17นาย ฐากูร ปัญญาใส 2023-05-30 13:38:44
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
18นาย กฤช เขตอนันต์ 2023-05-29 16:03:34
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
19อัณณ์รภัส อุดมศิริมาศ 2023-05-26 15:14:30
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
20นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์ 2023-05-26 15:07:29