หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290
รายละเอียด
ห้อง zoom (Meeting ID 599 183 8729)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 - 8 มิ.ย. 2566
เวลา 09:30 - 11:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 จำนวนผู้ลงทะเบียน 26 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นาง แสงดาว แบนซิเกอร์ 2023-05-10 11:04:16
2นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล 2023-05-10 11:04:28
3นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์ 2023-05-24 09:56:25
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
4อังสนา อัครพิศาล 2023-05-18 09:32:05
5อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง 2023-05-24 12:51:33
6ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์ 2023-05-26 14:58:49
7นางสาว สิริญา คัมภิโร 2023-05-31 16:34:51
8ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ 2023-06-06 09:07:21
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
9ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 2023-05-10 11:04:05
10อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล2023-06-07 12:34:47
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
11อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ 2023-05-24 10:01:05
12ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2023-06-06 08:57:44
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
13ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม 2023-05-15 08:53:00
14นาย วรากรณ์ ใจยา 2023-05-15 08:53:09
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
15นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2023-05-15 09:48:09
16อ.ดร. ณัฐพล คงดี 2023-05-15 09:48:46
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
17นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์ 2023-06-06 09:03:57
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
18อัณณ์รภัส อุดมศิริมาศ 2023-05-26 15:14:30
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
19นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์ 2023-05-26 15:07:29
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
20นาย วีรภัทร ปั้นฉาย 2023-05-25 11:13:38
21นาย สุวิทย์ บุญเรือง 2023-05-25 11:15:52
22นาย กฤช เขตอนันต์ 2023-05-29 16:03:34
23นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา 2023-05-30 13:37:34
24นาย ฐากูร ปัญญาใส 2023-05-30 13:38:44
25นาย สมศักดิ์ จีรัตน์ 2023-06-06 11:25:57
หน่วยงานอื่นๆ
26สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ 2023-06-06 11:02:57