หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบบันทึกโครงการ/กิจกรรม (e-Action Plan)
รายละเอียด

 ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบ e-Action Plan เพื่ออำนวยความสะดวกให้
ทุกหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผน
 

ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 4 เม.ย. 2566 - 4 เม.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบบันทึกโครงการ/กิจกรรม (e-Action Plan) จำนวนผู้ลงทะเบียน 28 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-03-30 15:12:50
2นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-03-30 15:14:43
3นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-03-30 15:38:05
4นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-03-30 15:17:52
5สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-03-30 15:37:46
6นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-03-30 15:38:37
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
7นาง อังคณา กีไสย์2023-03-31 14:46:47
8นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-03-31 14:47:10
9นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-03-31 14:47:20
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
10นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-04-02 20:14:33
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
11นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-03-30 08:53:14
12นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-03-30 15:11:43
13นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2023-03-30 15:12:39
14นางสาว กมลรัฐ อึ้งตระกูล2023-03-30 15:17:57
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15นาง ศุทธินี เตชะ2023-03-30 09:28:42
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
16นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-03-30 14:34:34
17นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2023-03-30 14:34:51
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
18นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-03-30 12:46:55
19นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-03-30 14:15:46
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
20นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2023-03-31 09:16:56
21นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2023-03-31 09:17:04
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
22นาง จุฑามาศ อ่อนประไพ2023-03-30 09:49:14
23นาง สมจิต ธารารักษ์2023-04-01 08:12:33
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
24นางสาว พิกุล มูลนิลตา2023-03-30 09:15:14
25นาง ศรีแพร ใจบาล2023-03-31 12:59:37
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
26นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2023-03-29 17:50:13
27นางสาว นัทวรรณ ศาสตร์สาระ2023-03-30 16:35:15
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
28นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร2023-03-31 08:54:44