หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร” สำหรับผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด

 

กำหนดการ:

               

08:30 น.

ลงทะเบียน

08:45 – 09:00 น.

กล่าวเปิดการโครงการฯ และชี้แจงที่มา / ความสำคัญของการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน (CMU-ITA)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09:00 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร”

 

  • การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในส่วนงาน

 

  • การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบในส่วนงาน

 

  • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

โดยวิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร

                ประธานคณะทำงานตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

                ในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12:00 น.

ปิดโครงการฯ

  • ถ่ายรูปร่วมกัน (ทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต)

* การแต่งกาย: เสื้อ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ (สีกรมเข้ม)

** อาหารว่างบริการในห้องประชุม

*** Zoom Meeting ID : 614 569 2878

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของระบบ ZOOM
วันที่ 21 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร” สำหรับผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 113 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-03-28 15:51:12
2นาง อัญชลี นากา2023-03-28 15:57:38
3นาง วนิดา วงศ์พยอม2023-03-28 15:57:46
4นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-03-28 15:57:56
5นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-03-28 15:58:05
6นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-03-28 15:58:12
7นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-03-28 15:58:20
8นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-03-28 15:58:28
9นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-03-28 15:58:45
10นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-03-28 15:58:52
11นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2023-03-28 15:58:58
12นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2023-03-28 15:59:52
13นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2023-03-28 16:00:03
14นาง นารินทร์ วงศ์มูล2023-03-28 16:00:09
15นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-03-28 16:00:19
16นาย ไพบูลย์ ใบแสง2023-03-28 16:00:32
17นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2023-03-28 16:00:38
18นาย สัชฌุกร กันทะนัน2023-03-28 16:00:45
19นาย อินทร ผางแดง2023-03-28 16:00:55
20นาย อินสอน บุญยืด2023-03-28 16:01:06
21นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2023-03-28 16:01:12
22นางสาวยุวสตรี บุญอินทร์2023-03-28 16:07:19
23นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า2023-03-28 16:07:25
24นายชัยสิทธิ์ เบี้ยผ่า2023-03-28 16:07:30
25นายฤทธิเดช กุลสุวรรณ์2023-03-28 16:07:38
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
26นาง อังคณา กีไสย์2023-03-29 10:19:46
27นางสาว สุภนิช โตทอง2023-03-29 10:20:39
28นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-03-29 10:20:51
29นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-03-29 10:21:10
30นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-03-29 10:21:27
31นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2023-03-29 10:21:44
32นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-03-29 10:22:06
33นาง วรางคณา กันทะลา2023-03-29 10:22:22
34นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-03-29 10:22:33
35นาย ทินกร ใจมา2023-03-29 10:22:45
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
36นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ 2023-03-28 18:54:19
37นาง สุทธิณี เขื่อนคำ 2023-03-29 08:56:39
38นาย เอกรัตน์ คงยอด 2023-04-03 09:23:04
39นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-04-03 14:44:00
40นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 2023-04-04 10:55:39
41นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-04-10 09:53:48
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
42นางสาว กมลรัฐ อึ้งตระกูล2023-03-28 15:55:27
43นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-03-28 15:59:26
44นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2023-03-30 13:28:21
45นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-03-30 13:28:30
46นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-03-30 13:28:52
47นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-03-30 13:29:03
48นาย ทวี จันทรมูล2023-03-30 13:29:12
49นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย 2023-04-05 09:28:15
50นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-04-18 13:09:46
51นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-04-20 10:24:40
52นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2023-04-20 10:24:48
53นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2023-04-20 10:24:57
งานยุทธศาสตร์และแผน
54นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2023-03-29 09:40:02
55นาง วรางคณา ประยูรวงศ์2023-03-29 09:40:14
56นาย พงศกานต์ สัญญเดช2023-03-29 09:40:29
57นางสาว วริภัทร จีนโน2023-03-29 09:40:36
58นาย วิทยา บรรทึก2023-03-29 14:02:47
59นาย พีรภพ สมภมิตร2023-03-29 14:02:58
60นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2023-03-29 14:03:07
61นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2023-03-29 14:03:14
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
62ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 2023-03-28 14:49:42
63ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-03-28 16:18:37
64ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี 2023-03-28 17:17:20
65นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง 2023-03-28 20:22:15
66นางสาว ภูษิตา จันทิมา 2023-03-29 08:33:23
67นางสาว สิริญา คัมภิโร2023-04-07 07:56:05
68นางสาว วิจิตรา สายปัญญา 2023-04-07 16:20:54
69นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ 2023-04-12 10:40:24
70นาย กฤตพจน์ นันตะกูล 2023-04-18 09:02:30
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
71ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-03-28 09:53:48
72ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม 2023-03-28 14:43:01
73นางสาว ไพลิน บุณณสิริ 2023-03-30 11:05:48
74นาง ศุทธินี เตชะ 2023-03-30 11:05:57
75นาย อาทิตย์ กันจินะ 2023-03-30 11:06:07
76นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส 2023-03-30 11:10:05
77นางสาว สุพัตรา บัวนาค 2023-03-30 12:06:53
78นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร 2023-04-05 09:02:11
79อ. จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ 2023-04-17 18:13:44
80อ. วิภาวี สุรินทร์เซ็ง 2023-04-17 18:17:56
81ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-04-20 09:03:01
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
82นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ 2023-03-28 17:25:09
83ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 2023-03-28 18:56:05
84รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร2023-03-28 23:30:48
85นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-03-29 09:23:15
86นาง รสสุคนธ์ ปินตา2023-03-29 09:32:31
87นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2023-03-29 10:58:45
88นาย สุรชาติ มุนินทร์2023-03-29 11:39:15
89นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2023-03-29 13:42:28
90ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 2023-04-03 10:51:01
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
91รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-03-28 13:54:53
92นาย วรากรณ์ ใจยา2023-03-31 10:17:08
93นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2023-03-31 10:17:22
94นางสาว ศุภนันท์ จันทรา 2023-04-04 21:11:16
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
95อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย 2023-03-30 09:35:26
96นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2023-03-30 10:32:15
97นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2023-03-31 16:38:48
98นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล 2023-04-02 22:17:55
99ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 2023-04-10 15:43:21
100นางสาว นาตยา ใจปัญญา 2023-03-28 14:39:08
101นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ 2023-03-29 08:56:55
102นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร 2023-03-29 14:43:30
103นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก 2023-03-30 15:05:53
104นาง จุฑามาศ อ่อนประไพ 2023-03-30 09:51:47
105นาง สมจิต ธารารักษ์ 2023-04-12 13:39:39
106นาย ฐากูร ปัญญาใส 2023-04-18 09:43:24
107นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา 2023-04-18 09:43:34
108นางสาว พิกุล มูลนิลตา 2023-03-31 13:01:02
109นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์ 2023-03-31 13:01:19
110นาง ศรีแพร ใจบาล 2023-03-31 13:01:36
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
111นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2023-04-10 16:28:19
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
112เกศณี ทองเหลื่อม 2023-04-10 16:07:29
สำนักงานคณะ(ส่วนกลาง)
113วิไลพร ธรรมตา2023-04-18 15:05:53