หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 (วาระพิเศษ)
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 7 เม.ย. 2566 - 7 เม.ย. 2566
เวลา 09:00 - 14:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 (วาระพิเศษ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 14 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-03-28 23:33:24
2ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-04-04 08:16:30
3รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-04-04 08:16:59
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-03-27 18:10:47
5ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-03-28 14:30:51
6ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-04-03 09:31:34
7ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-04-03 15:07:22
8ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-04-04 08:03:53
9ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2023-04-04 13:34:18
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
10รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-03-28 13:50:58
11รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-04-03 15:07:31
12ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-04-04 08:16:02
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
13ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-03-28 09:04:04
สำนักงานคณะ
14นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-03-27 14:49:30