หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตร หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด

                                       

กำหนดการ

08:30 – 10:00 น.                 ออกเดินทางจากคณะเกษตรศาสตร์ มช.

10:00 – 10:30 น.                 กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการศึกษา
                                       ดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตร หน่วยวิจัยพืช-
                                       เศรษฐกิจ (หริภุญชัย)
                                       โดย  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     

10:30 – 12:00 น.                 - นำเสนอประวัติความเป็นมาและพันธกิจการดำเนินงาน
                                       ของหน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)               
                                       โดย หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

                                      - ศึกษาดูงานพื้นที่หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)

12:00 – 13:00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.                 สรุปผลโครงการ

14:00 – 15:00 น.                ออกเดินทางจากหน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)
                                       สู่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

15:00 – 16:00 น.               - ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
                                       อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

16:00 – 17:00 น.                เดินทางกลับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                       โดยสวัสดิภาพ

ห้อง หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 เม.ย. 2566 - 25 เม.ย. 2566
เวลา 08:30 - 17:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตร หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนผู้ลงทะเบียน 43 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-04-05 16:04:02
2นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-04-05 16:04:23
3นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-04-10 17:04:15
4นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-04-10 17:04:47
5นาง อัญชลี นากา2023-04-11 09:26:47
6นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-04-11 09:28:41
7นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2023-04-18 09:40:43
8นาย สัชฌุกร กันทะนัน2023-04-18 09:41:05
9นาย ไพบูลย์ ใบแสง2023-04-18 09:41:45
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
10นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-04-05 16:03:25
11นาย สมโภชน์ อริยจักร์2023-04-05 16:03:46
12นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2023-04-18 09:23:50
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
13นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-04-05 16:23:17
14นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-04-05 16:24:10
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
15ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2023-04-04 09:00:35
16รศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล2023-04-04 16:32:42
17รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-04-05 16:24:04
18ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-04-05 17:32:18
19นางสาว สิริญา คัมภิโร2023-04-07 07:58:39
20อ.ดร. CHUN-I CHIU2023-04-19 16:51:06
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
21ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-03-28 09:55:23
22จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์2023-04-07 13:34:43
23ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-04-10 09:36:38
24ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-04-18 11:14:55
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
25ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2023-04-10 10:37:09
26นางสาวกนกวรรณ บำรุงนา2023-04-18 16:18:40
27นายวัชรพันธ์ ไชยลังการ์2023-04-18 16:19:34
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
28รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-03-28 13:55:23
29ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-04-07 12:23:32
30ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-04-07 13:31:18
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
31อ.ดร. มนตรี แสนวังสี2023-03-31 17:47:10
32นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก2023-04-10 09:03:13
33นาย นพนิรันดร์ แสงยา2023-04-10 09:03:32
34นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-04-10 09:27:57
35นายสังวร แสนคง2023-04-10 09:33:19
36นายศิลป์ สินธุยะ2023-04-10 09:33:44
37นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2023-04-10 11:06:36
38นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2023-04-10 11:07:05
39นาย ฐากูร ปัญญาใส2023-04-03 15:05:57
40นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2023-04-11 09:17:50
41นาย พงศ์ หลวงมูล2023-04-10 11:50:23
42นาย กฤช เขตอนันต์2023-04-10 11:51:50
43นาย ถาวร สุภาวงค์2023-04-10 11:52:43