หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"
รายละเอียด

กำหนดการ
08:30 – 08:45 น.              ลงทะเบียน
08:45 – 09:00 น.              กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                    โดย  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
09:00 – 10:00 น.              บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ

                                    - ร่างกายมนุษย์
                                    - หลักการปฐมพยาบาล
                                    - การเรียกใช้บริการรถฉุกเฉิน 1669

 

                                     โดยวิทยากร : นายศรีทัย  สีทิพย์

                                     ตำแหน่ง พยาบาล หัวหน้างานงานบริการกลางโรงพยาบาล

10:00 – 11:00 น.             บรรยายพิเศษ   ในหัวข้อ

                                    - การห้ามเลือด
                                    - การดาม
                                    - การทำแผล
                                    - การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

                                   โดยวิทยากร : นายศรีทัย  สีทิพย์

                                   ตำแหน่ง พยาบาล หัวหน้างานงานบริการกลางโรงพยาบาล

11:00 – 12:00 น.             ฝึกปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12:00 – 13:00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น.             บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
                                   "การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
                                    และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอาหาร"

                                    โดยวิทยากร :  นางพิกุล กันทะพนม     

                                   ตำแหน่ง พยาบาล หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและ                                        ประสานงานส่งต่องานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

15:00 – 16:00 น.              กิจกรรมการทดสอบรายบุคคล
16:00 – 16:30 น.              กิจกรรม Q&A

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 19 เม.ย. 2566 - 19 เม.ย. 2566
เวลา 08:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" จำนวนผู้ลงทะเบียน 118 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-03-27 16:24:31
2นาง วนิดา วงศ์พยอม2023-03-27 16:25:43
3นาง อัญชลี นากา2023-03-27 16:25:53
4นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-03-27 16:26:54
5นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-03-27 16:27:02
6นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-03-27 16:27:10
7นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-03-27 16:27:20
8นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-03-27 16:27:27
9นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2023-03-27 16:27:38
10นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2023-03-27 16:27:47
11นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-03-27 16:27:49
12นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2023-03-27 17:42:16
13นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-03-28 14:19:59
14นาย ไพบูลย์ ใบแสง2023-03-28 14:20:19
15นาย สัชฌุกร กันทะนัน2023-03-28 14:20:34
16นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-03-28 14:25:00
17นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2023-03-28 14:34:14
18นาย อินทร ผางแดง2023-03-28 14:34:28
19นาย อินสอน บุญยืด2023-03-28 14:34:34
20นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2023-03-28 14:34:51
21นาง นารินทร์ วงศ์มูล2023-03-28 16:03:29
22นางสาวยุวสตรี บุญอินทร์2023-03-28 16:08:02
23นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า2023-03-28 16:08:07
24นายชัยสิทธิ์ เบี้ยผ่า2023-03-28 16:08:12
25นายฤทธิเดช กุลสุวรรณ์2023-03-28 16:08:16
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
26นาย ทินกร ใจมา2023-03-27 08:32:27
27นาง อังคณา กีไสย์2023-03-29 10:23:52
28นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-03-29 10:24:00
29นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-03-29 10:24:06
30นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-03-29 10:24:16
31นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-03-29 10:24:34
32นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-03-29 10:24:42
33นาง วรางคณา กันทะลา2023-03-29 10:24:50
34นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2023-03-29 10:24:58
35นางสาว สุภนิช โตทอง2023-03-29 10:25:30
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
36นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-03-23 10:21:49
37นาย เอกรัตน์ คงยอด2023-03-24 08:27:55
38นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์2023-03-27 11:24:24
39นาย สมโภชน์ อริยจักร์2023-03-27 16:26:41
40นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-03-28 14:43:07
41นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-04-03 14:43:08
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
42นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-03-23 08:49:03
43นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2023-03-23 16:13:24
44นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2023-03-24 08:59:59
45นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-03-24 13:05:19
46นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2023-03-27 13:50:56
47นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-03-27 13:51:04
48นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-03-27 13:51:31
49นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-03-27 14:01:38
50นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-03-27 14:02:06
51นาย ทวี จันทรมูล2023-03-27 14:02:19
52นางสาว กมลรัฐ อึ้งตระกูล2023-03-28 15:54:56
53นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2023-04-07 08:59:56
งานยุทธศาสตร์และแผน
54นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2023-03-31 15:47:01
55นาง วรางคณา ประยูรวงศ์2023-03-31 15:47:11
56นาย พงศกานต์ สัญญเดช2023-03-31 15:47:29
57นางสาว วริภัทร จีนโน2023-03-31 15:47:35
58นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2023-04-05 17:02:51
59นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2023-04-05 17:03:36
60นาย วิทยา บรรทึก2023-04-05 17:04:21
61นาย พีรภพ สมภมิตร2023-04-05 17:04:28
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
62ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี2023-03-25 21:32:06
63นางสาว วิจิตรา สายปัญญา2023-03-28 10:53:51
64นางสาว ภูษิตา จันทิมา2023-03-29 08:26:59
65ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-04-05 16:32:45
66รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-04-05 16:35:57
67รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง2023-04-05 17:18:23
68นางสาว สิริญา คัมภิโร2023-04-07 07:57:19
69อ.ดร. นิลิตา มุขแจ้ง2023-04-10 12:16:09
70นางสาว ฐิติมา วงษ์วาน2023-04-11 08:45:29
71นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2023-04-12 10:38:52
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
72ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-03-24 19:54:24
73นางสาว สุพัตรา บัวนาค2023-03-27 16:28:38
74นาง ศุทธินี เตชะ2023-03-27 16:29:15
75ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์2023-03-27 19:06:47
76นางสาว ไพลิน บุณณสิริ2023-03-30 14:13:13
77นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2023-03-30 14:13:18
78ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-04-04 16:46:20
79ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน2023-04-05 16:31:30
80ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-04-07 13:29:00
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
81นาย สุรชาติ มุนินทร์2023-04-03 08:06:26
82ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-04-07 13:20:34
83ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-04-12 15:41:40
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
84นางสาว พิมพร คำทวี2023-03-24 20:21:58
85รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-03-24 20:57:08
86ผศ.ดร. ทฤษฎี คำหล่อ2023-03-27 16:25:58
87นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ2023-03-27 21:30:22
88นาย วรากรณ์ ใจยา2023-03-31 10:33:33
89นาง วัลภา วรายุ2023-04-05 16:02:50
90อ.ดร. ปณิตา ประถมยา2023-04-08 16:57:52
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
91นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2023-03-27 13:16:04
92อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย2023-03-28 08:52:08
93นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-03-31 15:48:54
94ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-04-10 15:40:49
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
95นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2023-03-27 15:19:19
96ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา2023-03-27 18:47:21
97นาย วีระชัย ใจกว้าง2023-03-27 18:48:22
98นาย อุเทน ก้อนเขื่อน2023-03-27 18:48:30
99นาย วัชระ อินเป็ง2023-03-27 18:48:39
100นาย ณัฐพล แสนศิริ2023-03-27 18:49:00
101นาย ธวัชชัย อุทาจันทร์2023-03-27 18:49:11
102นาย สุพรรณ สอาดล้วน2023-03-27 18:49:29
103นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2023-03-28 09:30:22
104มัลลิกา วงศ์สุวรรณ์2023-03-28 14:58:46
105นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก2023-03-30 15:01:50
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
106นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2023-04-07 09:14:49
107นาง กุหลาบ อุตสุข2023-04-07 09:15:19
108นาง สมจิต ธารารักษ์2023-04-12 09:37:33
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
109นาย กฤช เขตอนันต์2023-03-25 14:02:58
110นางสาว พิกุล มูลนิลตา2023-03-30 09:16:27
111นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2023-03-30 09:16:54
112นาย วีระชัย ใจอินทร์2023-03-30 09:17:22
113นาย พงศ์ หลวงมูล2023-04-05 16:26:41
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
114ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2023-04-04 11:46:39
115นางสาว นัทวรรณ ศาสตร์สาระ2023-04-10 10:37:40
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
116นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2023-03-24 20:40:42
สำนักงานคณะ
117นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-03-25 08:31:35
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
118นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์2023-04-10 15:47:12