หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการสภากาแฟทีมงานการศึกษายุค New Normal ครั้งที่ 1/2566 “Cross Functional Team”
รายละเอียด
ด้วยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จะจัดทำโครงการสภากาแฟทีมงานการศึกษายุค New Normal ครั้งที่ 1/2566 Cross Functional Team”  ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น  ณ ห้องกิจกรรม งานบริการการศึกษาฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ กับงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการต่อไป
กำหนดการ:
13.30-14.30  ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง และแลกเปลียนเรียนรู้ในหัวข้อดังนี้

           1. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา

           2. แนวทางการจัดงาน Agri Job Fair 2023

          3. แนวทางการจัดงาน Agri Open house 2023 สำหรับ ครูแนะแนวและ
              นักเรียน ม.4-5

          4. แนะนำระบบตารางสอบ

          5. อื่นๆ

                   
ห้อง ห้องกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วันที่ 23 มี.ค. 2566 - 23 มี.ค. 2566
เวลา 13:00 - 14:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการสภากาแฟทีมงานการศึกษายุค New Normal ครั้งที่ 1/2566 “Cross Functional Team” จำนวนผู้ลงทะเบียน 26 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-03-20 13:35:11
2นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-03-20 16:24:52
3นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2023-03-21 15:30:24
4นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-03-21 15:31:32
5นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2023-03-21 15:46:30
6นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2023-03-22 14:01:11
7นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-03-22 15:47:11
8นาย สมโภชน์ อริยจักร์2023-03-23 09:58:30
9นาย เอกรัตน์ คงยอด2023-03-23 09:58:40
10นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-03-23 09:58:46
11นาย อติพัชร ไชยชมภู2023-03-23 09:58:56
12นางสาว พนิตา ศิริเกษร2023-03-23 09:59:16
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-03-20 11:30:12
14นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2023-03-23 10:36:43
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2023-03-22 11:47:17
16นาย อาทิตย์ กันจินะ2023-03-22 11:48:02
17ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-03-23 10:03:38
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
18นาง รสสุคนธ์ ปินตา2023-03-21 09:21:45
19นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2023-03-21 16:13:14
20นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-03-23 09:17:39
21นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2023-03-23 09:17:50
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
22นาย วรากรณ์ ใจยา2023-03-20 13:41:34
23นาง วัลภา วรายุ2023-03-20 13:41:40
24ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-03-23 10:03:47
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
25นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-03-22 14:48:23
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
26นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2023-03-23 16:54:17