กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 3 ต.ค. 2566 เวลา 16.30 น.

หัวข้อ โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายวิชาการ สายช่วยวิชาการ สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)
รายละเอียด

        กระบวนการสื่อสารในองค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้
และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ
และยังเป็นเครื่องมือ ให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรกับ
บุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566ขึ้น

ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 4 ต.ค. 2566 - 4 ต.ค. 2566
เวลา 13:30 - 16:30 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ
เข้าประชุมตามสถานที่ที่กำหนด | เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายวิชาการ สายช่วยวิชาการ สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 96 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-08-14 22:52:26
2นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-08-16 16:20:54
3นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-08-16 16:50:37
4นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-08-16 16:51:50
5นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2023-08-16 16:52:18
6นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-08-17 09:06:00
7นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-08-17 09:06:11
8นาง วนิดา วงศ์พยอม2023-08-17 09:06:25
9นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-08-17 09:06:32
10นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2023-08-17 09:06:53
11นาง อัญชลี นากา2023-08-17 13:33:07
12นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-08-29 10:07:20
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
13นาง อังคณา กีไสย์2023-08-30 08:31:48
14นางสาว สุภนิช โตทอง2023-08-30 08:32:09
15นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-08-30 08:32:37
16นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-08-30 08:33:14
17นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-08-30 08:33:26
18นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2023-08-30 08:33:41
19นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-08-30 08:34:06
20นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-08-30 08:34:26
21นาง วรางคณา กันทะลา2023-08-30 08:34:35
22นาย ทินกร ใจมา2023-08-30 08:34:45
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
23นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-08-11 15:55:33
24นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 2023-08-16 14:36:21
25นาง สุทธิณี เขื่อนคำ 2023-08-16 16:18:55
26นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-08-16 16:24:33
27นางสาว เจนจิรา ไชยนิน 2023-08-16 17:41:40
28นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล 2023-08-17 08:41:16
29นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ 2023-08-17 08:44:32
30นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-09-18 08:14:43
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
31นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-09-07 10:20:55
32นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-09-07 10:21:06
33นาย ทวี จันทรมูล2023-09-07 10:21:14
34นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-09-07 10:21:24
35นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-09-07 10:21:42
36นางสาว ศิริลักษณ์ ใจเหล็ก2023-09-07 10:22:04
37นาย วีรภัทร ปั้นฉาย 2023-09-13 13:02:20
38นางสาว จริยา ปัญญาวงค์ 2023-09-13 13:57:51
39นาย สุวิทย์ บุญเรือง 2023-09-14 08:09:05
งานยุทธศาสตร์และแผน
40นางสาว วริภัทร จีนโน2023-09-01 21:49:34
41นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ2023-09-01 21:49:42
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
42ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี 2023-08-11 14:01:26
43นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง 2023-08-11 18:36:36
44นางสาว ภูษิตา จันทิมา 2023-08-16 16:26:00
45นาง ปทิตตา กันต์กวี 2023-08-16 16:26:11
46นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ 2023-08-16 16:26:25
47อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง 2023-08-17 06:26:46
48นางสาว วิจิตรา สายปัญญา 2023-08-17 17:36:37
49ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 2023-08-24 16:57:34
50ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 2023-08-29 10:57:24
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
51ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-08-15 08:38:54
52อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-08-15 08:59:40
53ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-08-16 16:15:32
54นาง ศุทธินี เตชะ 2023-08-16 16:16:57
55อ.ดร. พรรณผกา สินอำพร2023-08-16 16:24:01
56นางสาว ไพลิน บุณณสิริ 2023-08-16 16:25:47
57นางสาว สุพัตรา บัวนาค 2023-08-16 16:25:59
58นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส 2023-08-16 16:26:10
59ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-08-16 16:43:32
60ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม 2023-08-16 16:56:44
61นาย อาทิตย์ กันจินะ 2023-08-16 17:44:38
62ดร. กวิพร จินะจันตา 2023-08-16 20:29:03
63นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร 2023-08-17 16:24:28
64นางสาว อรศิลิน คำหมื่น 2023-08-28 11:01:56
65นาย อดุลย์ ใจอินผล 2023-08-31 13:56:17
66อ.ดร. ยุพา จอมแก้ว2023-09-04 08:51:14
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
67รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 2023-08-11 14:18:07
68นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ 2023-08-16 16:21:05
69ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 2023-08-16 16:42:45
70นาง รสสุคนธ์ ปินตา 2023-08-21 14:02:42
71นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ 2023-08-21 14:02:54
72นางสาว ศิวาพร แสงศิริ 2023-08-21 14:03:03
73นาย สุรชาติ มุนินทร์2023-08-21 14:03:26
74รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร 2023-08-23 14:46:12
75นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล 2023-08-24 14:34:21
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
76อ.ดร. ปณิตา ประถมยา2023-08-11 18:13:52
77รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-08-16 16:30:31
78อ.ดร. อรณี ศรีนวล 2023-08-16 17:12:08
79ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล 2023-08-22 10:40:54
80ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม 2023-08-31 12:24:54
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
81อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย 2023-08-16 16:28:37
82นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล 2023-08-16 16:37:24
83อ.ดร. มนตรี แสนวังสี 2023-08-17 16:56:38
84นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2023-08-21 13:57:31
85อ.ดร. ณัฐพล คงดี 2023-08-25 20:40:46
86อ.ดร. นิพนธ์ มาวัน2023-09-06 16:34:10
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
87นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ 2023-08-17 10:03:24
88นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร 2023-08-21 14:26:37
89นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก 2023-08-21 14:42:34
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
90นางสาว พิกุล มูลนิลตา 2023-08-17 09:14:06
91นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์ 2023-08-17 09:14:21
92นาง ศรีแพร ใจบาล 2023-08-17 09:14:37
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
93ดร. ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี2023-08-16 16:21:29
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
94นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2023-08-11 15:35:10
95วิธวัช ศรีสมุดคำ 2023-08-17 09:33:49
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
96นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร 2023-09-04 09:58:31