หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายคณาจารย์และสายช่วยวิชาการ)
รายละเอียด

           กระบวนการสื่อสารในองค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้
และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ
และยังเป็นเครื่องมือ ให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรกับ
บุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

ห้อง ซูม
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายคณาจารย์และสายช่วยวิชาการ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 50 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์ 2023-05-01 09:13:03
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
2นาย กรกฎ มาลัยวรรณ 2023-06-20 14:18:12
3นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ 2023-06-26 09:16:44
4นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม 2023-06-26 09:16:52
5นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย 2023-06-26 09:17:02
6นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน 2023-06-26 09:17:12
7นางสาว สิทธิพร เสนางาม 2023-06-26 09:17:27
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
8ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 2023-05-03 15:50:28
9อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige 2023-06-26 17:59:30
10นางสาว สิริญา คัมภิโร 2023-06-27 08:08:59
11อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง 2023-06-27 08:09:20
12รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-06-27 09:26:23
13นางสาว วิจิตรา สายปัญญา 2023-06-27 09:46:31
14นางสาว ฐิติมา วงษ์วาน 2023-06-27 09:47:01
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-05-03 16:13:51
16ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี 2023-05-04 09:45:19
17ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ 2023-06-20 08:10:55
18อ.ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ 2023-06-21 15:12:21
19รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์ 2023-06-22 11:30:36
20อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล 2023-06-26 11:26:57
21ดร. สุริยา ตาเที่ยง 2023-06-26 12:49:34
22อ.ดร. ยุพา จอมแก้ว 2023-06-27 09:36:42
23ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 2023-06-27 16:29:37
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
24รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร2023-04-21 23:40:24
25รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2023-06-20 08:44:11
26ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 2023-06-22 12:48:59
27ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว 2023-06-27 13:23:40
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
28รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-03-28 13:57:55
29นางสาว พิมพร คำทวี 2023-05-02 09:16:39
30นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ 2023-05-02 09:51:18
31ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี 2023-05-02 09:51:29
32ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม 2023-05-08 10:58:46
33อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน 2023-05-08 14:38:54
34ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล 2023-05-10 10:33:31
35อ.ดร. Linh Nguyen2023-05-13 10:30:44
36ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 2023-06-21 09:28:23
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
37อ.ดร. ณัฐพล คงดี 2023-05-13 10:21:52
38ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม 2023-06-04 18:54:00
39อ.ดร. มนตรี แสนวังสี 2023-06-20 14:35:24
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
40ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา 2023-06-23 10:05:13
41นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก 2023-06-26 09:31:30
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
42นาย ทัพไท หน่อสุวรรณ 2023-06-27 08:59:09
43นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา 2023-06-27 08:59:20
44นาย ฐากูร ปัญญาใส 2023-06-27 08:59:30
45นาง กุหลาบ อุตสุข 2023-06-27 08:59:43
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
46นาย ถาวร สุภาวงค์ 2023-06-19 10:58:22
47นาย นเรศ ปินตาเลิศ 2023-06-19 10:59:24
48นาย พงศ์ หลวงมูล 2023-06-19 10:59:49
49นาย ชวลิต กอสัมพันธ์ 2023-06-19 11:00:07
50นาย กฤช เขตอนันต์ 2023-06-19 11:00:27