กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16.30 น.

หัวข้อ โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)
รายละเอียด

         กระบวนการสื่อสารในองค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้
และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ
และยังเป็นเครื่องมือ ให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรกับ
บุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ
เข้าประชุมตามสถานที่ที่กำหนด | เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 1 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ 2023-03-27 11:25:01