หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)
รายละเอียด

         กระบวนการสื่อสารในองค์กรเป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้
และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ
และยังเป็นเครื่องมือ ให้ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

          คณะเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรกับ
บุคลากรทุกสายงานเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรจัดโครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

 

กำหนดการ

 

บุคลากรสายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ

9:00 – 11:30 น.                 ผู้บริหารนำเสนอการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์

11:30 – 12:0๐ น.               ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ/รับฟังประเด็นปัญหา

 

บุคลากรสายวิชาการและสายช่วยวิชาการ (คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์เกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสัตวบาล)

13:30 – 16:00 น.               ผู้บริหารนำเสนอการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์

16:00 – 16:30 น.               ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ/รับฟังประเด็นปัญหา

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 28 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 102 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-05-01 09:12:05
2นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-06-26 10:21:25
3นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-06-26 10:21:36
4นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-06-26 10:21:46
5นาง วนิดา วงศ์พยอม2023-06-26 10:21:55
6นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-06-26 10:22:03
7นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-06-26 10:22:13
8นาง อัญชลี นากา2023-06-26 10:22:24
9นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-06-26 10:22:40
10นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-06-26 10:22:49
11นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2023-06-26 10:24:04
12นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2023-06-26 10:24:18
13นาย อินสอน บุญยืด2023-06-26 10:24:28
14นาง นารินทร์ วงศ์มูล2023-06-26 10:24:44
15นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2023-06-26 10:24:56
16นาย ไพบูลย์ ใบแสง2023-06-26 10:25:07
17นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2023-06-26 10:25:18
18นาย สัชฌุกร กันทะนัน2023-06-26 10:25:30
19นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2023-06-26 10:25:41
20นาย อินทร ผางแดง2023-06-26 10:25:49
21นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-06-26 10:26:12
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
22นาง อังคณา กีไสย์2023-06-12 16:24:19
23นางสาว สุภนิช โตทอง2023-06-12 16:24:31
24นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-06-12 16:24:50
25นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-06-12 16:25:10
26นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-06-12 16:25:36
27นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-06-12 16:25:47
28นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-06-12 16:26:10
29นาง วรางคณา กันทะลา2023-06-12 16:26:51
30นาย ทินกร ใจมา2023-06-12 16:27:00
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
31นางสาว ธนัญญา พัศนุวงศ์ 2023-03-27 11:25:01
32นาง สุทธิณี เขื่อนคำ 2023-04-21 16:22:21
33นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล 2023-06-01 14:55:12
34นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 2023-06-22 15:58:11
35นางสาว เจนจิรา ไชยนิน 2023-06-26 09:12:50
36นางสาว กรศนันท์ สิทธิกุล 2023-06-26 09:18:06
37นาย เอกรัตน์ คงยอด 2023-06-26 12:47:17
38นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-06-27 15:52:06
39นาย อติพัชร ไชยชมภู 2023-06-27 16:02:10
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
40นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-06-19 15:17:16
41นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-06-19 15:17:25
42นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-06-19 15:17:33
43นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2023-06-19 15:17:42
44นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-06-19 15:17:49
45นาย ทวี จันทรมูล2023-06-19 15:17:56
46นางสาว กมลรัฐ อึ้งตระกูล2023-06-26 10:26:44
งานยุทธศาสตร์และแผน
47นางสาว วริภัทร จีนโน2023-06-16 11:18:13
48นาง วรางคณา ประยูรวงศ์2023-06-16 11:18:22
49นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2023-06-16 11:18:46
50นาย พงศกานต์ สัญญเดช2023-06-16 11:18:55
51นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์ 2023-06-23 10:29:00
52นาย วิทยา บรรทึก 2023-06-23 10:30:17
53นาย พีรภพ สมภมิตร 2023-06-26 09:27:40
54นาย ศุภกิจ โพธารินทร์ 2023-06-26 09:27:55
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
55นาง ปทิตตา กันต์กวี 2023-05-01 09:44:18
56นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ 2023-05-01 09:44:28
57นางสาว ภูษิตา จันทิมา 2023-05-01 09:44:38
58นางสาว รังสิมา แปงปัน2023-06-26 17:16:43
59นาย เกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง 2023-06-27 11:14:31
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
60นาง ศุทธินี เตชะ2023-05-10 08:32:19
61นาย อดุลย์ ใจอินผล 2023-06-22 11:25:24
62นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร 2023-06-23 07:49:06
63นางสาว ไพลิน บุณณสิริ 2023-06-26 12:48:53
64นาย อาทิตย์ กันจินะ 2023-06-26 12:51:05
65นางสาว สุพัตรา บัวนาค 2023-06-26 12:51:13
66นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส 2023-06-26 12:51:21
67อ.ดร. พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-06-26 13:29:52
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
68นาง รสสุคนธ์ ปินตา 2023-05-29 11:06:00
69นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ 2023-06-02 11:36:58
70นาย สุรชาติ มุนินทร์2023-06-02 11:37:24
71นางสาว ศิวาพร แสงศิริ 2023-06-02 11:39:55
72นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ 2023-06-20 08:40:31
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
73รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-03-28 13:56:35
74นางสาว ศุภนันท์ จันทรา 2023-05-02 09:49:52
75นาย วรพล สิงห์โทราช2023-05-02 09:50:13
76นาง วัลภา วรายุ2023-05-02 09:50:23
77นาย วรากรณ์ ใจยา 2023-05-02 09:50:39
78นาย ฐิติกร นิธิธนรพี 2023-05-02 09:50:48
79นาย บุญส่ง สุวรรณ 2023-05-02 09:51:47
80นาย วิสูตร ศิริณุพงษานันท์ 2023-06-26 10:43:25
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
81นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร 2023-05-02 14:50:51
82นางสาว วิริยา แสนจันทอง 2023-05-15 09:48:59
83ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-06-04 18:51:52
84นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ 2023-05-12 14:20:08
85นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร 2023-06-01 14:33:44
86นางสาว นาตยา ใจปัญญา 2023-06-23 09:57:05
87นาย ทัพไท หน่อสุวรรณ 2023-06-27 08:57:28
88นาย สรวิชย์ แสงคำ 2023-06-27 09:00:16
89นาย สะอาด วงค์สุวรรณ 2023-06-27 09:00:35
90นาย วัติ สุรินทร์ 2023-06-27 09:01:20
91นาย มณเทียร ทันใจ 2023-06-27 09:02:25
92นาย สุนธรณ์ ศิริสุภา 2023-06-27 09:02:35
93นาย ชาติ ศรีร่างกาย 2023-06-27 09:02:44
94นางสาว พิกุล มูลนิลตา 2023-05-10 10:39:35
95นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์ 2023-05-10 10:39:55
96นาง ศรีแพร ใจบาล 2023-05-10 10:40:26
97นาย องอาจ ยอดเมือง 2023-06-09 14:53:52
98นาย วีระชัย ใจอินทร์ 2023-06-09 14:54:33
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
99นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย 2023-06-26 09:02:02
สำนักงานคณะ
100นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-06-26 10:23:30
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
101นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร 2023-05-10 11:53:26
102นางเกศณี ทองเหลื่อม 2023-06-15 11:03:41