หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 22 มี.ค. 2566 - 22 มี.ค. 2566
เวลา 09:00 - 14:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 19 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-03-08 14:26:03
2นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-03-08 14:26:10
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-03-08 18:31:29
4ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-03-13 10:43:11
5รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-03-20 12:47:06
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-03-09 11:01:24
7ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-03-13 10:36:01
8ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-03-13 10:36:34
9ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-03-14 13:35:43
10ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2023-03-20 14:54:05
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
11ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-03-15 09:29:33
12ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-03-20 11:31:03
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
13รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-03-13 10:37:45
14รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-03-13 10:42:55
15ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-03-13 10:43:19
16ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-03-20 12:12:35
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
17ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-03-08 15:01:56
18ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-03-10 10:45:09
สำนักงานคณะ
19นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-03-20 12:12:27