หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฝึกงาน 1 (400190) และ ฝึกงาน 2 (400290)
รายละเอียด
ห้อง ณ ห้องประชุม 2 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 21 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฝึกงาน 1 (400190) และ ฝึกงาน 2 (400290) จำนวนผู้ลงทะเบียน 43 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-03-10 09:42:00
2นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-03-15 14:23:26
3นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-03-20 10:50:03
4นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-03-20 10:50:23
5นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2023-03-20 10:50:31
6นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2023-03-20 10:50:40
7นางสาว พนิตา ศิริเกษร2023-03-20 10:50:51
8นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2023-03-20 10:50:56
9นาย สมโภชน์ อริยจักร์2023-03-20 10:51:02
10นาย เอกรัตน์ คงยอด2023-03-20 10:51:14
11นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-03-20 10:51:47
12นาย อติพัชร ไชยชมภู2023-03-20 10:51:57
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
13นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-03-15 11:46:34
14นาย สุวิทย์ บุญเรือง2023-03-15 12:08:00
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
15นางสาว สิริญา คัมภิโร2023-03-16 11:50:33
16ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-03-16 12:10:15
17ผศ. พรสุข ชัยสุข2023-03-16 13:07:54
18ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-03-16 20:26:44
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
19อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล2023-03-12 17:32:10
20ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-03-13 17:38:29
21ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-03-14 13:19:25
22อ. วิภาวี สุรินทร์เซ็ง2023-03-15 11:59:13
23นาย กมล ทิพโชติ2023-03-16 14:05:20
24ดร. กวิพร จินะจันตา2023-03-16 14:07:57
25นาง ปณิตา บุญสิทธิ์2023-03-16 16:52:51
26รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2023-03-17 12:50:49
27รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์2023-03-17 15:08:11
28พงษ์นที ปินตาแจ่ม2023-03-17 15:23:07
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
29ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-03-15 12:16:33
30นางสาวกนกวรรณ บำรุงนา2023-03-15 13:01:28
31นาย วัชรพันธ์ ไชยลังการ์2023-03-15 13:23:30
32ปรียาภรณ์ ขันทบัว2023-03-15 13:24:36
33ชลิตา สังวาลนาค2023-03-15 13:28:33
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
34ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-03-20 11:25:09
35นาย วรากรณ์ ใจยา2023-03-20 11:25:14
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
36นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-03-10 09:46:52
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
37ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา2023-03-20 11:21:36
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
38นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา2023-03-20 11:48:01
39นาย ฐากูร ปัญญาใส2023-03-20 12:16:31
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
40นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2023-03-10 14:05:25
41นาย กฤช เขตอนันต์2023-03-11 09:30:32
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
42นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์2023-03-20 11:24:21
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
43อัณณ์รภัส อุดมศิริมาศ2023-03-15 11:47:14