หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
รายละเอียด

กำหนดการพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์  ประจำปี 2566

08:30 น.     ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า พร้อมกัน  ณ บริเวณพิธี
09:30 น.     พิธีรำลึกถึงรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ และคณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะฯ
                  ณ ลานเกียรติภูมิฯ
10:00 น.     พิธีทางศาสนา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม
                   -  พระสงฆ์องค์ประธาน กล่าวสัมโมทนียกถา
                   -  ถวายปัจจัยไทยธรรม
11:00 น.     ถวายภัตตาหารเพล
11:15 น.     -  พิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัล
                        * บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
                        * คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565
                   - พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ”
12:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

ห้อง ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม
วันที่ 23 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 173 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง สุดใจ สันธทรัพย์2023-02-07 08:32:31
2นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-02-07 08:45:45
3นางสาว ยุวสตรี บุญอินทร์2023-02-07 08:46:19
4นาง วนิดา วงศ์พยอม2023-02-08 16:26:39
5นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-02-08 16:27:00
6นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-02-08 16:27:01
7นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-02-08 16:27:08
8นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-02-08 16:27:18
9นาย ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย2023-02-08 16:27:26
10นาย กิตติชัย ทิพย์ทา2023-02-08 16:27:35
11นาย กฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์2023-02-08 16:27:48
12นาง นารินทร์ วงศ์มูล2023-02-08 16:27:58
13นางสาว นันทนา พงษ์สุวรรณ2023-02-08 16:28:07
14นาย รุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์2023-02-08 16:28:19
15นาย สิทธิชาติ โปธิสิงห์2023-02-08 16:28:54
16นาย พรรษา ชื่นมนุษย์2023-02-08 16:29:02
17นาย ไพบูลย์ ใบแสง2023-02-08 16:29:14
18นาย สัชฌุกร กันทะนัน2023-02-08 16:29:26
19นาย อินทร ผางแดง2023-02-08 16:29:39
20นาย อินสอน บุญยืด2023-02-08 16:29:48
21นาย ชรินทร์ สมบุญโสด2023-02-08 16:30:02
22นาง อัญชลี นากา2023-02-08 16:30:33
23นายเจตน์ธิชัย เบี้ยผ่า2023-02-08 16:36:13
24นายชัยสิทธิ์ เบี้ยผ่า2023-02-08 16:36:31
25นายฤทธิเดช กุลสุวรรณ์2023-02-08 16:37:12
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
26นาง อังคณา กีไสย์2023-02-06 08:35:00
27นางสาว สุภนิช โตทอง2023-02-06 08:35:13
28นางสาว จุฑารัตน์ หวานเสียง2023-02-06 08:35:21
29นางสาว วรรณิสา สุวรรณโกศล2023-02-06 08:35:32
30นางสาว ธัญญพัทธ์ เพลา2023-02-06 08:35:44
31นางสาว พรไพลิน หนวดคำ2023-02-06 08:35:58
32นางสาว อริชาภัสร์ ชุมภูชิต2023-02-06 08:36:05
33นางสาว นิตยา วงค์ไชย2023-02-06 08:36:14
34นาง วรางคณา กันทะลา2023-02-06 08:36:21
35นาย ทินกร ใจมา2023-02-06 08:36:30
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
36นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-02-07 06:53:31
37นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2023-02-08 15:30:26
38นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-02-08 16:37:43
39นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2023-02-10 09:29:10
40นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2023-02-10 13:14:28
41นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-02-17 09:43:38
42นางสาว พนิตา ศิริเกษร2023-02-17 09:48:31
43นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-02-17 09:48:41
44นาย อติพัชร ไชยชมภู2023-02-17 09:49:31
45นาย สมโภชน์ อริยจักร์2023-02-17 09:50:29
46นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-02-17 09:52:24
47นาย เอกรัตน์ คงยอด2023-02-17 09:54:58
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
48นาง ลาลิตยา นุ่มมีศรี2023-02-07 08:41:33
49นาย มานพ เปี้ยพรรณ์2023-02-07 08:41:40
50นาย ทวี จันทรมูล2023-02-07 08:41:47
51นางสาว สิริญา ผ่องใส2023-02-07 08:41:55
52นางสาว วันวิสา บุตรอินทร์2023-02-07 08:42:02
53นางสาว ภานุชนาถ สามปันสัก2023-02-07 08:42:09
54นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-02-07 08:45:59
55นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ2023-02-07 08:58:25
56นาย วีระศักดิ์ ยาวิชัย2023-02-07 08:58:35
57นางสาว ธันย์ชนก ยอเสน2023-02-07 08:58:47
58นางสาว สิทธิพร เสนางาม2023-02-07 08:59:06
59นางสาว วิลาวัลย์ ข้องหลิม2023-02-07 09:01:02
60นางสาว ภูษิตา จันทิมา2023-02-08 16:32:01
งานยุทธศาสตร์และแผน
61นางสาว วริภัทร จีนโน2023-02-07 08:42:33
62นาง มนสิชา ศาลติกุลนุการ2023-02-07 08:42:49
63นาย ศุภกิจ โพธารินทร์2023-02-15 14:06:17
64นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์2023-02-15 14:06:22
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
65ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-02-03 13:07:21
66รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-02-10 12:40:52
67ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-02-10 12:41:05
68นาง ปทิตตา กันต์กวี2023-02-11 13:02:50
69นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2023-02-11 13:03:19
70นางสาว วิจิตรา สายปัญญา2023-02-13 09:47:11
71นางสาว สิริญา คัมภิโร2023-02-13 13:48:41
72นางสาว ฐิติมา วงษ์วาน2023-02-14 09:14:28
73อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2023-02-14 15:40:12
74นาย กฤตพจน์ นันตะกูล2023-02-17 10:39:24
75อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง2023-02-17 11:00:54
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
76ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-02-03 12:04:03
77Sirajo Jibia Salisu2023-02-09 21:29:11
78นาย สุริยา ตาเที่ยง2023-02-10 09:38:57
79ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-02-10 12:40:22
80ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-02-10 12:42:10
81ดร. กวิพร จินะจันตา2023-02-11 12:21:52
82ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-02-13 13:25:48
83นาย กมล วุฒิแขม2023-02-13 13:38:16
84นาย วีรพล ทองคำ2023-02-13 13:40:17
85นาย อาวุธ ขัดป่า2023-02-13 13:41:54
86นาย อำนวยชัย ตุ้ยแก้ว2023-02-13 13:42:18
87ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย2023-02-13 16:05:11
88นางสาว อรศิลิน คำหมื่น2023-02-14 12:56:12
89นางสาว นันท์ชพร อุดมศรี2023-02-14 13:06:23
90นางสาว จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ2023-02-14 13:10:01
91นางสาว ปิยะนุช ยอดเพชร2023-02-14 14:11:30
92รศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย2023-02-14 21:51:07
93อ. เอกชัย ใยพิมล2023-02-15 08:44:36
94อ. จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ2023-02-15 11:06:44
95อ. วิภาวี สุรินทร์เซ็ง2023-02-15 11:06:57
96อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา2023-02-15 13:24:28
97ศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี2023-02-15 13:27:53
98ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี2023-02-15 13:52:31
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
99นางสาว ลภัสรดา พงศ์สุวรรณ2023-02-06 09:16:16
100นาง รสสุคนธ์ ปินตา2023-02-06 14:48:08
101นางสาว ศิวาพร แสงศิริ2023-02-08 14:06:59
102นาย สุรชาติ มุนินทร์2023-02-08 14:07:35
103ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-02-10 12:42:26
104อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล2023-02-17 09:59:44
105นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2023-02-17 10:01:08
106ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2023-02-17 10:01:12
107นาย อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์2023-02-17 10:02:05
108ผศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล2023-02-17 10:03:41
109ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-02-17 10:13:00
110อ.ดร. สุกิจ กันจินะ2023-02-17 10:13:46
111ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2023-02-17 10:28:24
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
112อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2023-02-08 15:23:15
113นาย นภสินธุ์ สมมิตร2023-02-09 10:09:54
114ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-02-09 09:53:31
115นางสาว พิมพร คำทวี2023-02-09 09:53:46
116นางสาว ศุภนันท์ จันทรา2023-02-09 09:53:55
117นาง วัลภา วรายุ2023-02-09 09:54:01
118นาย วรพล สิงห์โทราช2023-02-09 09:54:08
119นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ2023-02-09 10:04:52
120นาง วิภาสิริ ไชยพูน2023-02-09 10:05:00
121นาย อภิชาติ ศรีภัย2023-02-09 10:05:08
122นาย บุญส่ง สุวรรณ2023-02-09 10:05:18
123ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-02-09 10:05:26
124รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-02-09 10:05:42
125ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-02-09 10:05:49
126อ.ดร. นภัสสร มนทา2023-02-09 10:06:05
127อ.ดร. ปณิตา ประถมยา2023-02-09 10:06:12
128นาย วิสูตร ศิริณุพงษานันท์2023-02-09 10:06:19
129นาย วรากรณ์ ใจยา2023-02-09 10:06:49
130นาย ฐิติกร นิธิธนรพี2023-02-09 10:06:57
131รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-02-09 10:07:04
132อ.ดร. Linh Nguyen2023-02-09 10:07:10
133รศ.ดร. Hien Van Doan2023-02-09 10:07:17
134รศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย2023-02-09 10:07:32
135ผศ.ดร. กรวรรณ ศรีงาม2023-02-09 10:07:40
136ผศ.ดร. ทฤษฎี คำหล่อ2023-02-09 10:07:48
137ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล2023-02-09 10:07:54
138อ.ดร. วัชรพงศ์ นรพัลลภ2023-02-09 10:08:30
139ผศ.ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ2023-02-09 10:10:02
140นาย มลรัฐ แสงเกตุ2023-02-09 10:10:15
141ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ แซ่ห่าง2023-02-09 10:10:24
142ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2023-02-09 10:11:07
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
143นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-02-06 09:12:20
144นางสาว วรีลักษณ์ วรรณวิจิตร2023-02-06 09:28:33
145ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-02-10 15:29:52
146นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-02-17 10:52:31
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
147นาง สังวาลย์ เกตุสุวรรณ์2023-02-07 15:04:42
148นาง พัชรินทร์ ปลุกเสก2023-02-07 15:06:41
149นางสาว นันทรัตน์ ทรงรัตนขจร2023-02-07 15:06:52
150นางสาวมัลลิกา วงศ์สุวรรณ2023-02-08 16:40:24
151นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-02-09 09:56:12
152นาย ณัฐพล แสนศิริ2023-02-16 11:14:45
153นาย นิรันดร์ สุต๋า2023-02-16 11:14:54
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
154นางสาว พิกุล มูลนิลตา2023-02-10 10:19:53
155นาย จรีเมธ อังกสิทธิ์2023-02-10 10:20:19
156นาง ศรีแพร ใจบาล2023-02-10 10:20:32
157นาย วีระชัย ใจอินทร์2023-02-10 10:21:20
158นาย องอาจ ยอดเมือง2023-02-10 10:22:03
159นาย มนูญ ทรายแก้ว2023-02-17 09:44:51
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
160ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2023-02-21 18:44:53
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
161นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2023-02-17 11:36:16
162วิธวัช ศรีสมุดคำ2023-02-17 11:52:37
163ณฐพล บุญน้อม2023-02-17 11:56:53
164นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว2023-02-17 14:57:27
165นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย2023-02-17 14:57:58
166นายอำพล ทานา2023-02-17 14:58:18
167นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ2023-02-17 14:59:40
สำนักงานคณะ
168นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-02-09 17:04:30
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
169นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์2023-02-14 13:45:32
การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
170นาย วีร์ทัชธร ยุตบุตร2023-02-17 11:38:46
หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
171นาย นิรัช ก้อนใจ2023-02-17 14:59:52
ร้าน CMU Steak & coffee
172นางสาว ศุภมาส ประวัติชอบ2023-02-17 11:55:41
173นางสาว อลิสรา ยิ้มมาก2023-02-17 11:56:00