หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 15 ก.พ. 2566 - 15 ก.พ. 2566
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 19 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2023-02-10 15:14:13
2นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-02-10 15:14:19
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-02-08 16:04:39
4ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-02-09 09:20:12
5รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-02-09 16:24:53
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-02-07 14:17:21
7ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-02-08 13:53:11
8ผศ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์2023-02-09 08:25:07
9ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-02-09 09:20:29
10ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-02-09 10:22:19
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
11ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-02-09 10:10:01
12ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์2023-02-10 15:14:34
13ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-02-10 22:21:13
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
14รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-02-09 08:29:46
15ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-02-09 10:32:53
16ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-02-09 14:21:39
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
17ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-02-07 10:35:01
18ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-02-10 10:18:38
สำนักงานคณะ
19นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-02-10 15:14:08