หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล
รายละเอียด

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้างานบริการการศึกษา บุคลากรที่ดำเนินงานด้านบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม หารือ เสนอความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักฯ

smileyในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.15 - 14.45 น.
smileyณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูล หรือแนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์ทำงาน และเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
ตามเอกสารดังแนบ

mailโปรดจัดส่งข้อคำถาม/ข้อคิดเห็น ผ่าน www.cmu.to/RegVisit

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 8 ก.พ. 2566 - 8 ก.พ. 2566
เวลา 13:00 - 15:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวนผู้ลงทะเบียน 29 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว พนิตา ศิริเกษร2023-01-26 10:23:26
2นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-01-26 10:23:27
3นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-01-26 10:46:58
4นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2023-01-26 10:57:19
5นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2023-01-27 09:06:40
6นาย สมโภชน์ อริยจักร์2023-01-31 11:39:42
7นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-02-03 10:06:16
8นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-02-03 10:16:01
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
9นาย ศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ2023-01-27 09:08:16
10ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-02-03 09:11:08
11ผศ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์2023-02-03 09:31:18
12ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-02-03 09:49:20
13นางสาว สิริญา คัมภิโร2023-02-06 15:43:28
14อ.ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา2023-02-07 11:46:56
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15นาย อาทิตย์ กันจินะ2023-01-27 08:36:01
16นางสาว สุพัตรา บัวนาค2023-01-27 09:10:20
17นางสาว นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส2023-01-30 09:12:56
18ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-02-03 09:24:01
19อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล2023-02-03 09:24:54
20ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-02-03 10:00:01
21ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-02-07 11:46:46
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
22นาง รสสุคนธ์ ปินตา2023-01-26 12:03:26
23นาย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล2023-01-27 09:07:05
24อ.ดร. สุกิจ กันจินะ2023-02-03 09:53:32
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
25นาย วรากรณ์ ใจยา2023-01-26 10:20:09
26นาง วัลภา วรายุ2023-01-26 10:21:40
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
27นางสาว วิริยา แสนจันทอง2023-01-26 12:03:36
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
28นาง จุฑามาศ อ่อนประไพ2023-01-27 09:08:33
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
29นางสาว เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย2023-01-27 09:25:04