กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 12.00 น.

หัวข้อ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โดยรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
รายละเอียด
ห้อง/สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
วันที่ 9 ก.พ. 2566 - 9 ก.พ. 2566
เวลา 13:00 - 15:30 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โดยรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม จำนวนผู้ลงทะเบียน 20 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง2023-01-24 20:03:39
2ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-01-24 20:27:43
3อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง2023-01-25 16:47:22
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-01-24 14:24:39
5ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-01-25 08:47:53
6รศ.ดร. สรณะ สมโน2023-01-25 08:57:30
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
7ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2023-01-24 17:15:11
8อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล2023-01-24 19:53:32
9ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย2023-01-24 22:45:53
10ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-01-25 19:31:50
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
11รศ.ดร. Hien Van Doan2023-01-24 14:26:30
12อ.ดร. นภัสสร มนทา2023-01-24 15:40:34
13ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล2023-01-24 19:43:26
14ผศ.ดร. กรวรรณ ศรีงาม2023-01-25 07:02:29
15รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-01-25 09:15:56
16ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-01-25 17:48:22
17อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2023-01-26 09:25:28
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
18นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-01-24 15:05:42
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
19นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ2023-01-25 16:25:32
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
20นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2023-01-24 14:41:35