หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
รายละเอียด

13.00-13.30 น.              ลงทะเบียน

13.30-15.30 น.             บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13"
                                   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุญโยดม รองอธิการบดี และ อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.30-16.00 น.            แนวทางการบริหารจัดการผลงานวิจัย และนวัตกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
                                 โดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
วันที่ 9 ก.พ. 2566 - 9 ก.พ. 2566
เวลา 13:00 - 16:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม จำนวนผู้ลงทะเบียน 34 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
1นาย วีรภัทร ปั้นฉาย2023-01-31 10:40:08
2นาย กรกฎ มาลัยวรรณ2023-02-06 14:02:45
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3รศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง2023-01-24 20:03:39
4ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-01-24 20:27:43
5อ.ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง2023-01-25 16:47:22
6รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-01-30 15:39:48
7รศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล2023-01-30 16:52:44
8ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-01-31 09:11:54
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
9ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-01-24 14:24:39
10ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-01-25 08:47:53
11รศ.ดร. สรณะ สมโน2023-01-25 08:57:30
12ดร. กวิพร จินะจันตา2023-01-31 09:43:56
13ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย2023-01-31 14:46:56
14ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี2023-02-02 12:55:14
15นาย สุริยา ตาเที่ยง2023-02-06 11:57:45
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
16ผศ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว2023-01-24 17:15:11
17อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล2023-01-24 19:53:32
18ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย2023-01-24 22:45:53
19ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2023-01-25 19:31:50
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
20รศ.ดร. Hien Van Doan2023-01-24 14:26:30
21อ.ดร. นภัสสร มนทา2023-01-24 15:40:34
22ผศ.ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล2023-01-24 19:43:26
23ผศ.ดร. กรวรรณ ศรีงาม2023-01-25 07:02:29
24รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-01-25 09:15:56
25ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-01-25 17:48:22
26อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2023-01-26 09:25:28
27อ.ดร. ปณิตา ประถมยา2023-01-29 10:10:32
28ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2023-02-06 10:05:55
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
29นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล2023-01-24 15:05:42
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
30นาย ฐานิต ศาลติกุลนุการ2023-01-25 16:25:32
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
31ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล2023-01-31 08:18:58
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
32นางสาว ศศิรินทร์ อธิมา2023-01-24 14:41:35
หน่วยงานอื่นๆ
33สิรประภา ตรงต่องาน2023-01-31 08:39:20
สำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
34นางสาว ปนัดดา ไชยศักดิ์2023-02-06 14:04:11