กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 2 ก.พ. 2566 เวลา 23.59 น.

หัวข้อ โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง (สำหรับคณาจารย์ และบุคลากสายช่วยวิชาการ)
รายละเอียด

กำหนดการโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง

สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

08:30 – 09:00 น.                 ลงทะเบียน

      09:00 – 11:30 น.                 ออกเดินทางจากคณะเกษตรศาสตร์ มช.

      11:30 – 12:00 น.                 กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน   One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง

                                                 สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ โดย  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์              

      12:00 – 13:00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

      13:00 – 17:00 น.                - นำเสนอประวัติความเป็นมาและพันธกิจการดำเนินงานของสถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ

                                                     โดย หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

                                                - ศึกษาดูงานพื้นที่สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ

      17:30 น.                            รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย            

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

         08:00 – 09:00 น.                  รับประทานอาหารเช้า

         09:00 – 11:30 น.                  สัมมนาและสรุปผลโครงการ

         12:30 – 14:00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงดาว

         14:00 – 16:00 น.                  เดินทางกลับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

ห้อง/สถานที่ หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566
เวลา 08:30 - 16:30 น.
กรุณาลงชื่อ*

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง (สำหรับคณาจารย์ และบุคลากสายช่วยวิชาการ) จำนวนผู้ลงทะเบียน 18 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นางสาว อลิษา ผาเมืองปัก2023-01-24 16:29:21
2นางสาว ชิดชนก สิทธิกัน2023-01-25 13:41:38
3นาง อัญชลี นากา2023-01-25 13:44:28
4นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2023-01-25 13:44:38
5นางสาว อุสนา ก๋าทอง2023-01-25 13:44:51
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
6นางสาว พนิตา ศิริเกษร2023-01-25 11:44:08
7นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-01-27 18:35:02
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
8อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล2023-01-24 18:20:34
9ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2023-01-24 19:17:16
10ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-01-27 08:09:13
11อ.ดร. ยุพา จอมแก้ว2023-01-27 17:01:26
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
12อ.ดร. กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ2023-01-24 18:35:55
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
13รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-01-24 16:29:13
14รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-01-27 13:05:15
15ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-01-27 15:23:11
16อ.ดร. นภัสสร มนทา2023-01-27 16:00:57
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
17นาย สมศักดิ์ จีรัตน์2023-01-26 13:33:42
18ไชยพร แย้มเจริญ2023-01-27 18:12:40