หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 27 ม.ค. 2566 - 27 ม.ค. 2566
เวลา 09:00 - 14:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 15 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
1ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2023-01-23 11:15:10
2ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-01-23 11:38:38
3รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2023-01-23 11:38:59
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2023-01-12 22:27:03
5ผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม2023-01-20 13:41:08
6ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-01-23 08:20:35
7ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2023-01-23 11:37:04
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
8ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2023-01-23 11:37:47
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
9รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์2023-01-23 11:37:15
10รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก2023-01-23 11:38:02
11ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-01-23 11:39:15
12ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี2023-01-24 10:47:16
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
13ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-01-16 09:26:24
14ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม2023-01-19 12:39:02
สำนักงานคณะ
15นางสาว วิไลพร ธรรมตา2023-01-23 08:09:34