หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด

เวลา 10:09 น.       พิธีทางศาสนา                                                                           -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                              -  พระสงฆ์ ๕ รูปเจริญพระพุทธมนต์
                              -  ประธานกล่าวคำถวายผ้าป่า
                              -  ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
                              -  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                              -  ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

เวลา 11:00 น.       ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)

ห้อง ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 - 12 ธ.ค. 2565
เวลา 10:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวนผู้ลงทะเบียน 8 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริหารทั่วไป
1นาง วนิดา วงศ์พยอม2022-12-07 16:40:12
2นาง พัชราภรณ์ วีระพันธ์2022-12-07 16:42:14
3นางสาว สุดารัตน์ อำพันธ์2022-12-07 16:42:29
4นางสาว อุสนา ก๋าทอง2022-12-07 16:42:36
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
5รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร2022-12-07 16:32:44
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม2022-12-07 16:32:04
7ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี2022-12-07 23:13:34
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
8ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา2022-12-07 16:33:33